Black & Decker KW900E Manual page 42

Hide thumbs

Advertisement

POLSKI
Black&Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploata cyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest
objęte wyposażenie takie, jak: szczotki, tarcze
pilarskie, tarcze ścierne, wiertła i inne akcesoria,
jeżeli nie została do nich dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produk cyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwaran-
cyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwaran cyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządze-
nia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwaran-
cyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienio nymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwaran-
cyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi
Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
42
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych para-
metrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwaran cyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowo dowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem
produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowo dowane
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi
do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych
elementów a także stosowaniem osprzętu innego
niż zalecany przez Black&Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo łane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f)
o s p r z ę t e k s p l o a t a c y j n y d o ł ą c z o n y d o
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifi erskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, fi rmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone
w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie
obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu
utraconych zysków w związku z uszkodzeniem
produktu.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents