Black & Decker KW900E Manual page 46

Hide thumbs

Advertisement

SLOVENČINA
Nastavenie otočného hĺbkového dorazu (obr. K)
Po natočení otočného hĺbkového dorazu do
požadovanej polohy môžete previesť jemné
doladenie zvoleného hĺbkového dorazu. Pokiaľ
chcete previesť niekoľko rezov s rôznym
nastavením hĺbky, nastavte každú z hĺbkových
zarážok.
• Pomocou skrutkovača vytočte podľa potreby
skrutku hĺbkového dorazu (31) nahor alebo
nadol.
Nastavenie rýchlosti
Gombík na reguláciu otáčok (3) nastavte na
požadovanú hodnotu rýchlosti. Vyššiu rýchlosť
používajte pre násady menších priemerov.
Nižšiu rýchlosť používajte pre násady väčších
priemerov.
Použitie latky ako vodidla (obr. L)
Pokiaľ nie je možné použiť bočné vodítko,
napríklad pri frézovaní drážok na zadnej
stene knižnice na uchytenie políc, postupujte
nasledovne:
• Vyberte kúsok dreva s rovným okrajom, ktoré
bude slúžiť ako latka.
• K obrobku priložte latku.
• Latku presuňte tak, aby bola v správnej polohe
pri vedení frézky.
• Latku pevne k obrobku prichyťte.
Použitie podkladovej šablóny (obr. D)
Podkladovú šablónu je možné použiť na
vyfrézovanie určitého tvaru podľa šablóny,
napríklad písmena.
• Pomocou obojstrannej lepiacej pásky alebo
svorkami tvaru 'G' pripevnite šablónu k
obrobku.
• Frézovacia násada musí zasahovať pod okraj
podkladovej šablóny, aby bolo možné previesť
frézovanie obrobku v tvare šablóny.
Použitie vymedzovacieho dielu (obr. E)
Vymedzovací diel je možné použiť na orezávanie
drevených alebo zvislo vrstvených obrobkov.
Použitie centrovacieho kolíka (obr. F)
Centrovací kolík sa môže použiť na vyrezanie
kruhových vzorov.
• Vyvŕtajte otvor pre centrovací kolík do stredu
kruhu, ktorý má byť vyrezaný.
• Frézku položte na obrobok tak, aby sa
centrovací kolík nachádzal vo vyvŕtanom otvore.
• Pomocou tyčí bočného vodidla nastavte
polomer kruhu.
46
• Teraz je možné posúvať frézku po obrobku tak,
aby bol vyfrézovaný kruh.
Použitie kopírovacieho dielu (obr. G)
Kopírovací diel napomáha pri frézovaní udržiavať
zhodnú vzdialenosť pozdĺž okrajov obrobkov
nepravidelných tvarov.
• Položte frézku na obrobok v požadovanej
vzdialenosti od okraja, ktorý sa má kopírovať.
• Nastavte tyče bočného vodidla tak, aby bolo
koliesko v kontakte s obrobkom.
Zapnutie a vypnutie
Zapnutie
• Podržte blokovacie tlačidlo (2) stlačené a
stlačte hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté) (1).
• Blokovacie tlačidlo uvoľnite.
Vypnutie
• Uvoľnite hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté).
Varovanie!Náradie držíme vždy oboma rukami.
Rady pre optimálne použitie náradia
• Pri práci na vonkajšej strane okrajov pohybujte
frézkou proti smeru pohybu hodinových ručičiek
(obr. M). Pri práci na vnútornej strane okrajov
pohybujte frézkou v smere pohybu hodinových
ručičiek.
• Na obrábanie mäkkého dreva používajte
frézovacie násady typu HSS.
• Na obrábanie tvrdého dreva používajte
frézovacie násady typu TCT.
• Náradie je možné používaťbez vodidla (obr. N).
Tento pracovný režim sa používa pri vyrezávaní
písma a pre výtvarné práce. V tomto prípade
vytvárajte iba plytké rezy.
• V nasledujúcej tabuľke nájdete bežné typy
frézovacích násad.
Frézovacie násady (obr. O)
Popis
Použitie
Rovná násada (1)
Drážky a žliabky
Obrubová násada (2) Obrábanie krajov preglejok alebo
tvrdého dreva; presné profi lovanie
pri použití šablóny
Žliabkovacia
Žliabkovanie rovných alebo
násada (3)
zaoblených obrobkov
Násada pre drážky
Drážky, vyrezávanie a skosenie
tvaru V (4)
hrán
Jadrová násada (5)
Drážkovanie, vyrezávanie
a vytváranie ozdobných hrán
Rohová násada (6)
Vytváranie ozdobných hrán
Žiabkovacia plastická
násada (7)
Vytváranie ozdobných hrán

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents