Download Print this page

Polski - Black & Decker KW900E Manual

Hide thumbs

Advertisement

POLSKI

Przeznaczenie
Opisywana frezarka górnowrzecionowa Black
& Decker przeznaczona jest do frezowania
w drewnie i produktach drzewnych. Narzędzie
przeznaczone jest tylko do użytku amatorskiego.
Ogólne zasady bezpiecznej pracy
Uwaga! Uważnie przeczytaj całą instrukcję
obsługi. Nie zastosowanie się do poniższych
zaleceń może spowodować zagrożenie
porażeniem prądem elektrycznym, pożarem
i / lub poważnym uszkodzeniem ciała. Pojęcie
"elektronarzędzie" używane we wszystkich
poniższych ostrzeżeniach dotyczy elektronarzędzi
zasilanych z sieci elektrycznej (przewodem
zasilającym) oraz elektronarzędzi zasilanych
akumulatorowo (bezprzewodowych).
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.
1. Miejsce pracy
a. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dbaj
o dobre oświetlenie. Brak porządku i złe
oświetlenie są częstą przyczyną wypadków.
b. Nie używaj elektronarzędzi w strefach
zagrożonych wybuchem, na przykład
w pobliżu palnych cieczy, gazów lub pyłów.
Elektronarzędzia mogą wytworzyć iskry
powodujące zapłon pyłów lub oparów.
c. W czasie pracy elektronarzędziami nie
pozwalaj na przebywanie w pobliżu dzieci
i innych osób postronnych. Brak skupienia
może spowodować utratę kontroli nad
narzędziem.
2. Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
a. Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki
elektronarzędzia. Nie wolno dokonywać
przeróbek wtyczki. Nie wolno używać
przejściówek do zasilania uziemionych
elektronarzędzi. Nie przerobione wtyczki
i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj bezpośredniej styczności
z powierzchniami uziemionymi lub
zerowanymi (np. rurociągami, kaloryferami,
kuchenkami i urządzeniami chłodniczymi).
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym
wzrasta, jeśli twoje ciało jest zerowane lub
uziemione.
c. Nie narażaj elektronarzędzi na działanie
deszczu lub zwiększonej wilgotności.
Woda wnikająca do wnętrza elektronarzędzia
36
zwiększa ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
d. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.
Nie podnoś, nie ciągnij i nie wyciągaj z
gniazda wtyczki, poprzez ciągnięcie za
przewód zasilający elektronarzędzia.
Chroń przewód zasilający przed kontaktem
z gorącymi elementami, olejami, ostrymi
krawędziami i ruchomymi częściami.
Uszkodzenie lub zaplątanie przewodu
zasilającego zwiększa ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
e. W czasie pracy elektronarzędziem
na wolnym powietrzu należy używać
przedłużacza przeznaczonego do
stosowania poza pomieszczeniami
zamkniętymi. Użycie przewodu zasilającego
przeznaczonego do stosowania poza
pomieszczeniami zamkniętymi zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3. Środki ochrony osobistej
a. W czasie pracy elektronarzędziem
zachowaj czujność, patrz uważnie i kieruj
się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj
elektronarzędzi, jeżeli jesteś zmęczony,
pod wpływem narkotyków, alkoholu czy
leków. Nawet chwila nieuwagi, w czasie pracy
elektronarzędziem, może doprowadzić do
poważnego uszkodzenia ciała.
b. Używaj sprzętu ochrony osobistej. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Stosowanie
odpowiedniego do sytuacji sprzętu ochrony
osobistej takiego, jak maska przeciwpyłowa,
buty z podeszwą antypoślizgową, hełm
ochronny lub ochrona słuchu, zmniejsza ryzyko
uszkodzenia ciała.
c. Unikaj przypadkowego włączenia. Przed
włożeniem wtyczki do gniazda upewnij się,
że wyłącznik jest w pozycji "wyłączone".
Trzymanie palca na wyłączniku w czasie
przenoszenia elektronarzędzia oraz wkładanie
wtyczki do gniazda, gdy przełącznik jest
wciśnięty, zwiększa ryzyko uszkodzenia ciała.
d. Przed uruchomieniem narzędzia usuń
wszelkie klucze i narzędzia do regulacji.
Pozostawienie klucza lub narzędzia do
regulacji połączonego z częściami wirującymi
elektronarzędzia może spowodować
uszkodzenie ciała.
e. Nie wychylaj się. Przyjmij stabilną pozycję
tak, aby zawsze zachowywać równowagę.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843