Black & Decker KW900E Manual page 24

Hide thumbs

Advertisement

ČEŠTINA
správného typu nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
b. Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv
nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c. Před prováděním seřízení, výměnou
příslušenství nebo uskladněním nářadí vždy
odpojte od přívodu elektrického proudu.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
d. Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámených s jeho obsluhou nebo
s tímto návodem, aby s nářadím pracovali.
Výkonné nářadí je v rukou nekvalifi kované
obsluhy nebezpečné.
e. Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda u nářadí
nejsou vychýlené nebo rozpojené pohyblivé
části, zlomené díly nebo jakékoliv jiné
závady, které mohou mít vliv na jeho
správný chod. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho poruch vzniká
nedostatečnou údržbou nářadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
g. Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle zde uvedených
pokynů a způsobem, který je určen
každému jednotlivému typu elektrického
nářadí. Vždy berte v úvahu pracovní
podmínky a typ práce, kterou budete
provádět. Použití nářadí k jiným účelům, než
ke kterým je určeno může být nebezpečné.
5. Opravy
a. Svěřte opravu Vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvalifi kací při
použití výhradně originálních náhradních
dílů. Tím bude zajištěn bezpečný chod nářadí.
Další bezpečnostní pokyny týkající se frézek na
obrysové frézování
• Vždy používejte příslušenství s průměrem
násady odpovídajícím velikosti upínacího
pouzdra instalovaného na nářadí.
• Používejte násady vhodné i pro chod nářadí
naprázdno.
• Nikdy nepoužívejte frézy o větším průměru,
než je uveden v technických údajích nářadí.
24
• Nepoužívejte nářadí v převrácené poloze.
• Nepokoušejte se používat nářadí
ve stacionárním režimu.
• Věnujte zvláštní opatrnost při obrábění
materiálů MDF nebo povrchů opatřených
nátěrem s obsahem olova:
• Používejte masku proti prachu určenou
speciálně na ochranu před toxickým prachem
a podobnými zplodinami a zajistěte, aby byly
takto chráněny všechny osoby nacházející se
nebo vstupující do pracovního prostoru.
• Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do
pracovního prostoru.
• V pracovním prostoru nejezte, nepijte
a nekuřte.
• Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu
a ostatních nečistot vzniklých při broušení.
• Vždy používejte respirátor.
• Toto zařízení by neměly bez dozoru obsluhovat
mladistvé osoby a osoby, jež nejsou zcela
v kondici. Děti musí být pod dozorem, aby si
s nářadím nehrály.
• Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
fi rmy Black & Decker.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana
zemněním. Vždy zkontrolujte, zda síťové
napětí odpovídá napětí uvedenému na
typovém štítku nářadí.
Popis
1. Hlavní vypínač Zap/vyp
2. Zajišťovací tlačítko
3. Regulátor otáček
4. Páčka zajištění ponoru
5. Zajišťovací tlačítko hřídele
6. Upínací pouzdro
7. Otočný hloubkový doraz
8. Odchylovač odštěpků
9. Tyč hloubkového dorazu
10. Měřítko hloubky řezu
11. Adaptér pro odsávání prachu
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od
zásuvky.
Upevnění násady (obr. A)
• Odstraňte odchylovač odštěpků (8).

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents