Black & Decker KW900E Manual page 45

Hide thumbs

Advertisement

Upevnenie násady (obr. A)
• Odstráňte odfukovač pilín (8).
• Podržte aretačné tlačidlo (5) stlačené a otočte
hriadeľom tak, aby zámok hriadeľa celkom
zaskočil.
• Dodaným kľúčom povoľte maticu klieštiny (12).
• Vložte násady (13) do klieštiny (6). Uistite sa, či
driek násady vyčnieva z klieštiny najmenej 3
mm, ako je znázornené na obrázku.
• Aretačné tlačidlo (5) podržte stlačené
a dodaným kľúčom dotiahnite maticu klieštiny
(12).
Pripevnenie bočného vodidla (obr. B)
Bočné vodidlo napomáha súbežnému vedeniu
náradia s okrajom obrobku.
• Pomocou dvoch dodaných skrutiek (16)
pripevnite k vodidlu (15) tyče (14).
• Podľa obrázku zasuňte tyče (14) do spodnej
časti frézky.
• Nastavte bočné vodidlo do požadovanej
vzdialenosti.
• Dotiahnite upevňovacie skrutky (17).
Pripevnenie nástavca na odsávanie prachu
(obr. C)
Nástavec na odsávanie prachu umožňuje pripojiť
k náradiu bežný vysávač.
• Hadicu (18) vhodného vysávača pripojte
k výstupnému otvoru nástavca (11).
Pripevnenie podkladovej šablóny (obr. D)
• Podkladovú šablónu (19) pripevnite k spodnej
časti frézky tak, aby obruba smerovala
dospodu obrobku.
• Zo spodnej strany podkladovej šablóny
prevlečte dve dlhé skrutky (20) otvormi
v spodnej časti frézky.
• Na každú skrutku naskrutkujte maticu a dobre
ju pritiahnite.
Pripevnenie vymedzovacieho dielu (obr. E)
• Vymezovací diel (21) pripevnite pomocou
dodaných skrutiek k spodnej časti frézky.
Pripevnenie centrovacieho kolíka (obr. F)
• K frézke pripevnite podľa obr. B bočné vodidlo,
ale hornou stranou nadol.
• Dodanou skrutkou (23) pripevnite k bočnému
vodidlu z boku obrobku centrovací kolík (22).
Pripevnenie kopírovacieho dielu (obr. G)
• K frézke pripevnite podľa obr. B bočné vodidlo.
• K hornej strane bočného vodidla pripevnite
pomocou dvoch dodaných skrutiek s maticami
podperu v tvare 'L' (24).
Pomocou krídlovej skrutky (26) nastavte otočný
záves (25) na podpere.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho
vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu
náradia.
• Pozorne kontrolujte polohu prívodného kábla,
aby nedošlo k jeho prerezaniu.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. H, I a J)
Hĺbka rezu je vzdialenosť X medzi tyčou hĺbkového
dorazu (9) a hĺbkovou zarážkou (27). Hĺbku rezu je
možné nastaviť dvoma možnými spôsobmi, ako je
popísané nižšie.
Nastavenie hĺbky rezu pomocou mierky (obr. I)
• Podľa vyššie uvedeného postupu pripevnite
frézovaciu násadu.
• Povoľte zaisťovaciu skrutku (28).
• Páčku zaistenia hĺbky rezu (4) zdvihnite nahor.
• Spustite frézku dole tak, aby sa frézovacia
násada dotýkala obrobku.
• Zaisťovaciu páčku (4) stlačte dole.
• Ručičku (29) presuňte na mierke do nulovej
polohy (10).
• Na východziu polohu nastavte požadovanú
hĺbku rezu.
• Na mierke nastavte do vypočítanej polohy tyč
hĺbkového dorazu (9).
• Pritiahnite zaisťovaciu skrutku (28).
• Pomocou nastavovacej rukoväte (30) preveďte
jemné doladenie.
• Páčku (4) zdvihnite nahor a frézku vráťte do
východiskovej polohy.
• Po zapnutí frézku spustite dole a preveďte
požadovaný rez.
Úprava hĺbky rezu pomocou kúsku dreva (obr. J)
• Upevnite frézovaciu násadu a vyššie
popísaným spôsobom spustite frézu dole.
• Tyč hĺbkového dorazu (9) vysuňte nahor.
• Medzi tyč hĺbkového dorazu (9) a hĺbkovú
zarážku (27) vložte kúsok dreva so šírkou
zodpovedajúcou požadovanej hĺbke rezu.
• Pritiahnite zaisťovaciu skrutku (28).
• Pomocou nastavovacej rukoväte (30) preveďte
jemné doladenie.
• Vložený kúsok dreva odstráňte.
• Páčku (4) zdvihnite nahor a frézku vráťte do
východiskovej polohy.
• Po zapnutí frézku spustite dole a preveďte
požadovaný rez.
SLOVENČINA
45

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents