Black & Decker KW900E Manual page 44

Hide thumbs

Advertisement

SLOVENČINA
4. Použitie elektrického náradia a jeho údržba
a. Na náradie príliš netlačte. Používajte
správny typ náradia pre vašu prácu. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie .
b. Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
c. Pred prevádzaním nastavení, výmenou
príslušenstva alebo uskladnením náradie
vždy odpojte od prívodu elektrického prúdu.
Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného spustenia náradia.
d. Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s jeho obsluhovaním
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Výkonné náradie je v rukách
nekvalifi kovanej obsluhy nebezpečné.
e. Údržba náradia. Skontrolujte, či na náradí
nie sú vychýlené alebo rozpojené pohyblivé
časti, zlomené dielce alebo akékoľvek iné
poruchy, ktoré môžu mať vplyv na jeho
správny chod. Pokiaľ je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Mnoho porúch vzniká
nedostatočnou údržbou náradia.
f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými britmi sú menej náchylné na zanášanie
nečistotami a lepšie sa s nimi manipuluje.
g. Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa tu uvedených
pokynov a spôsobom, ktorý je určený pre
každý jednotlivý typ elektrického náradia.
Vždy berte do úvahy pracovné podmienky
a typ práce, ktorú budete vykonávať.
Použitie náradia na iné účely, než na ktoré je
určené môže byť nebezpečné.
5. Opravy
a. Zverte opravu Vášho elektrického náradia
iba osobe s príslušnou kvalifi káciou
s použitím výhradne originálnych
náhradných dielov. Tým bude zaistený
bezpečný chod náradia.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
vrchných frézok
• Vždy používajte príslušenstvo s priemerom
násady zodpovedajúcim veľkosti klieštiny
nainštalovanej na náradí.
44
• Používejte násady vhodné i pre chod náradia
naprázdno.
• Nikdy nepoužívajte frézy s väčším priemerom,
než je uvedené v technických údajoch o náradí.
• Nepoužívajte náradie v obrátenej polohe.
• Nepokúšajte sa používať náradie
v stacionárnom režime.
• Venujte zvláštnu pozornosť pri obrábaní
materiálov MDF alebo povrchov s náterom
s obsahom olova:
• Používajte masku proti prachu určenú
špeciálne na ochranu pred toxickým prachom
a podobnými splodinami a zaistite, aby boli
takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa
alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
• Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
• V pracovnom priestore nejedzte, nepite
a nefajčite.
• Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných
nečistôt vzniknutých pri brúsení.
• Vždy používajte respirátor.
• Toto zariadenie by nemali bez dozoru
obsluhovať mladistvé alebo slabé osoby. Deti
musia byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
• Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového
servisu Black & Decker.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou
izoláciou; z tohto dôvodu nie je nutná
ochrana uzemnením. Vždy skontrolujte,
či sieťové napätie zodpovedá napätiu
uvedenému na typovom štítku náradia.
Popis
1. Hlavný vypínač Zap/vyp
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Regulátor otáčok
4. Páčka na zaistenie hĺbky rezu
5. Aretačné tlačidlo hriadeľa
6. Klieština
7. Otočný hĺbkový doraz
8. Odfukovač triesok
9. Tyč hĺbkového dorazu
10. Mierka hĺbky rezu
11. Adaptér na odsávanie prachu
Nastavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je napájací kábel odpojený zo zásuvky.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents