Download Print this page

Čeština - Black & Decker KW900E Manual

Hide thumbs

Advertisement

Použití
Vaše frézka na obrysové frézování Black & Decker
je určena k frézování dřeva a dřevěných výrobků.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem, vznik požáru anebo
vážné poranění. Označení "výkonné nářadí"
ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje
na vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje
napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené
bateriemi (bez napájecího kabelu).
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
1. Pracovní oblast
a. Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Znečištěný a řádně neosvětlený
prostor může být příčinou nehody.
b. S výkonným nářadím nepracujte ve
výbušných prostorách, jako jsou například
prostory obsahující hořlavé kapaliny, plyny
nebo prašné prostory. Elektrické nářadí je
zdrojem jiskření, jež může vést ke vznícení
hořlavin.
c. Při práci s elektrickým nářadím dbejte na
to, aby se do jeho blízkosti nedostaly děti
a okolo stojící osoby. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem zástrčku neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
jakékoliv redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko
vzniku úrazu elektrickým proudem.
b. Vyvarujte se dotyku s uzemněnými
plochami jako je potrubí, radiátory, sporáky
a ledničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí
zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
c. Nářadí nevystavujte dešti ani vlhkému
prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, jeho posouvání nebo
za něj netahejte při odpojování nářadí
od elektrické sítě. Přívodní kabel držte
z dosahu tepelných zdrojů, oleje, ostrých
hran a pohyblivých dílů. Poškozené nebo
spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým
proudem.
e. Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací kabel
určený pro venkovní prostředí. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
3. Osobní bezpečnost
a. Při použití výkonného nářadí zůstaňte
pozorní, stále sledujte, co provádíte.
Pracujte s rozvahou. S nářadím nepracujte
pokud jste unavení nebo pokud jste pod
vlivem omamných látek, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci s nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b. Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte prostředky k ochraně zraku.
Bezpečnostní vybavení jako jsou respirátor,
neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná přilba
nebo ochrana sluchu, použité v odpovídajících
podmínkách, snižují riziko vzniku úrazu.
c. Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením nářadí k elektrické zásuvce
zajistěte, aby byl hlavní vypínač v poloze
vypnuto. Přenášení nářadí s prstem na
hlavním vypínači nebo připojení napájecího
kabelu k elektrickému rozvodu pokud je
hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto může
způsobit úraz.
d. Před spuštěním nářadí odkliďte z pracoviště
seřizovací klíče. Klíče nebo seřizovací
přípravky zapomenuté na rotačních částech
nářadí mohou způsobit úraz.
e. Nepřekážejte sami sobě Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožňuje lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volné šatstvo
nebo šperky. Vaše vlasy, oděv a rukavice držte
z dosahu pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
g. Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4. Použití výkonného nářadí a jeho údržba
a. Netlačte příliš na nářadí. Používejte
správný typ nářadí pro vaši práci. Při použití
ČEŠTINA
23

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843