Black & Decker KW900E Manual page 47

Hide thumbs

Advertisement

Popis
Použitie
Zaobľovacia
násada (8)
Vytváranie zaoblených hrán
Rybinová násada (9) Vytváranie rybinových spojov
Skosená násada (10) Vytváranie skosených hrán
Údržba
Vaše náradie bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Pravidelná starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémovú prevádzku.
Varovanie!Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
náradie vypnite a odpojte prívodný kábel od siete.
• Pravidelne čistite vetracie drážky na náradí
pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky.
• Pomocou mäkkej vlhkej handričky pravidelne
čistite kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne
alebo rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Toto zariadenie nesmie
byť vyhodené do bežného domového
odpadu.
Pokiaľ nebudete prístroj ďalej používať alebo ak
chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zariadenie
zlikvidujte podľa platných pokynov o triedení
a recyklácii odpadov.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením
a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť Black & Decker tiež poskytuje možnosť
zberu použitých výrobkov alebo ich recykláciu.
V rámci tejto výhodnej služby vráťte vaše náradie
ktorejkoľvek autorizovanej servisnej pobočke Black
& Decker, kde bude toto náradie zhromaždené a
s ohľadom na životné prostredie recyklované.
Pre uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi
alebo servisnému stredisku predložiť doklad
o zakúpení výrobku. Kontakty na Vaše regionálne
strediská Black & Decker nájdete v tomto návode.
Taktiež je možné nájsť prehľad autorizovaných
servisných dielní fi rmy Black & Decker a rovnako
i ďalšie informácie na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Rozmer klieštiny
Max. priemer frézovacej
násady
Max. hĺbka rezu
Hmotnosť
Vyhlásenie o zhode
KW900E
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto
produkty zodpovedajú smerniciam: 98/37/EC,
89/336/EEC, EN 55014, EN 60745, EN 61000
L
(akustický tlak) 95 dB(A), L
pA
106 dB(A), vibrácie prenášané na obsluhu
3,09 m/s
K
(nepresnosť merania akustického tlaku)
pA
3 dB(A), K
(nepresnosť merania akustického
WA
výkonu) 3 dB(A)
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
SLOVENČINA
KW900E
V
230
AC
W
1 200
min
-1
8 000 - 27 000
5/16" (8 mm) /
1/4" (6,35 mm) /
6 mm
mm
30
mm
55
kg
3,6
(akustický výkon)
WA
2
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej
techniky
Veľká Británia
1-7-2005
47

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents