Black & Decker KW900E Manual page 27

Hide thumbs

Advertisement

Popis
Použití
Rybinová násada (9) Vytváření rybinových spojů
Zkosená násada (10) Vytváření zkosených hran
Údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo
co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná
péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby
nářadí vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
• Pravidelně čistěte větrací drážky na nářadí
pomocí měkkého kartáče nebo suchého
hadříku.
• Pomocí měkkého vlhkého hadříku pravidelně
čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné
nebo rozpouštěcí čistící prostředky.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Toto zařízení nesmí být
vyhozeno do běžného domovního odpadu.
Pokud nebudete přístroj dále používat nebo
přejete-li si přístroj nahradit novým, nelikvidujte
přístroj spolu s běžným komunálním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů o třídění
a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních
sběrnách nebo v místě nákupu výrobku.
Také společnost Black & Decker poskytuje
možnost sběru použitých výrobků nebo jejich
recyklaci. V rámci této výhodné služby vraťte
vaše nářadí kterékoliv autorizované servisní
pobočce Black & Decker, kde bude toto nářadí
shromážděno a s ohledem na životní prostředí
recyklováno.
Kontakty na Vaše regionální střediska
Black&Decker naleznete v tomto návodu. Taktéž
je možno najít přehled autorizovaných servisních
dílen fi rmy Black & Decker a rovněž i další
informace na internetové adrese: www.2helpU.
com
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Rozměr upínacího pouzdra
Max. průměr frézovací násady mm
Max. hloubka řezu
Hmotnost
Prohlášení o shodě
KW900E
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty odpovídají směrnicím: 98/37/EC, 89/336/
EEC, EN 55014, EN 60745, EN 61000
L
(akustický tlak) 95 dB(A), L
pA
106 dB(A), vibrace přenášené na obsluhu 3,09 m/s
K
(nepřesnost měření akustického tlaku) 3 dB(A),
pA
K
(nepřesnost měření akustického výkonu)
WA
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
ČEŠTINA
KW900E
V
230
AC
W
1 200
-1
min
8 000 - 27 000
5/16" (8 mm) /
1/4" (6,35 mm) /
6 mm
30
mm
55
kg
3,6
(akustický výkon)
WA
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel spotřebitelské
techniky
Velká Británie
1-7-2005
2
27

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents