Ενδεδειγμένη Χρήση; Οδηγίες Ασφαλείας - Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ενδεδειγμένη χρήση
Ελληνικά
Το ηλεκτρικό σκουπάκι Black & Decker
®
Dustbuster
Plus έχει σχεδιαστεί για
ελαφρύ ηλεκτρικό σκούπισμα στεγνών
επιφανειών. Αυτή η συσκευή
προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Πληροφορίες σχετικά με τη Σχεδίαση
και το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
Αριθμοί κατάθεσης σχεδίων EC:
607643-0001
607668-0001
607650-0001
897764-0001
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση
συσκευών που τροφοδοτούνται με
μπαταρίες, θα πρέπει να λαμβάνονται οι
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας,
συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω,
για τον περιορισμό του κινδύνου
πυρκαγιάς, διαρροής των μπαταριών,
τραυματισμού προσώπων και υλικών
ζημιών.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
διαβάστε προσεχτικά ολόκληρο το
εγχειρίδιο.
Η ενδεδειγμένη χρήση περιγράφεται
σε αυτό το εγχειρίδιο. Τόσο η χρήση
εξαρτημάτων ή προσθηκών όσο και
η πραγματοποίηση εργασιών με τη
συσκευή που δεν συνιστώνται σε
αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών
εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για
μελλοντική αναφορά.
Χρησιμοποίηση της συσκευής
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για
να περισυλλέξετε υγρά ή άλλα υλικά
που θα μπορούσαν να πιάσουν
φωτιά.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή
κοντά σε νερό.
Μη βουτάτε τη συσκευή μέσα σε
νερό.
78
Ποτέ μην αποσυνδέετε το φορτιστή
από την πρίζα τραβώντας τον από το
καλώδιό του. Διατηρείτε το καλώδιο
του φορτιστή σε απόσταση από
πηγές θερμότητας, λάδια και
κοφτερές αιχμές.
Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται
για χρήση από άτομα (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα παιδιά) με
μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή
διανοητικές ικανότητες, ή άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώσεις, παρά
μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους
έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη
χρήση του εργαλείου από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα
παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για
να είστε σίγουροι ότι δεν παίζουν με
το εργαλείο.
Μετά τη χρήση
Πριν καθαρίσετε τον φορτιστή ή την
βάση φόρτισης αποσυνδέστε τον
από την πρίζα.
Όταν δεν χρησιμοποιείται, η
συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε
στεγνό μέρος.
Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν
πρόσβαση σε αποθηκευμένες
συσκευές.
Επιθεώρηση και επισκευές
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη
συσκευή σας για τυχόν
κατεστραμμένα ή ελαττωματικά
τμήματα. Ελέγξτε αν υπάρχουν
σπασμένα εξαρτήματα, ζημιά στους
διακόπτες και οποιεσδήποτε άλλες
συνθήκες που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν τη λειτουργία της.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν
κάποιο εξάρτημά της παρουσιάζει
ελάττωμα.
Φροντίστε να γίνει η επισκευή ή η
αντικατάσταση των τυχόν
ελαττωματικών εξαρτημάτων από
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents