Rengjøring Og Vedlikehold - Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Ladning av batteriet (figur C)
Før du lader batteriet:
Forsikre deg om at apparatet er slått
av. Batteriet vil ikke bli ladet hvis på/
av-bryteren (3) er i på-stillingen.
Sett apparatet i ladeenheten (6) som
vist.
Sett laderen i stikkontakten. Slå på
strømmen.
Ladningsindikatoren (4) slår seg på.
La apparatet lade i minst 24 timer.
Under ladningen kan laderen bli varm.
Dette er normalt og betyr ikke at noe er
feil. Apparatet kan være tilkoblet laderen
uten tidsbegrensning.
Ladningsindikatoren (4) vil lyse så lenge
apparatet er tilkoblet den strømførende
laderen.
Advarsel! Ikke lad batteriet hvis
temperaturen i omgivelsene er under
10°C eller over 40°C.
Start og stopp (figur D)
Når du skal slå apparatet på, skyver
du på/av-bryteren (3) fremover.
Når du skal slå apparatet av, skyver
du på/av-bryteren (3) tilbake.
Optimalisering av sugekraften
(figur E)
For å opprettholde best mulig sugekraft,
må filtrene renses jevnlig under bruk.
Skyv filterrengjøringsknappen (5)
opp og ned noen få ganger for å riste
ut støv som tetter filtrene (10 og 11).
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel! Rengjør filtrene jevnlig (10
og 11).
Rengjøre børstehodet
Sørg for fri rotasjon ved å fjerne hår
eller annet avfall som har snodd seg
rundt eller sitter fast nær børsten.
Bruk saks om nødvendig.
Rengjøring av støvoppsamleren og
filtrene (figur F–I)
Filtrene kan brukes på nytt og bør
rengjøres jevnlig.
Trykk på utløserknappen (2), og ta
av støvoppsamleren (1).
NORSK
Tøm støvoppsamleren (1) (figur G).
Ta ut filtrene (10 og 11) ved å vri dem
med klokken (figur H).
Skill filtrene fra hverandre (10 og 11).
Børst alt løst støv av filtrene (10
og 11).
Vask filtrene i varmt såpevann
(figur I).
Advarsel! Ikke senk apparatet ned i
vann.
Forsikre deg om at støvoppsamleren
(1) og filtrene (10 og 11) er tørre.
Sett filtrene (10 og 11) inn igjen i
apparatet, og vri dem mot klokken til
de låses på plass.
Sett støvoppsamleren (1) tilbake på
apparatet. Forsikre deg om at
støvoppsamleren klikker på plass.
Advarsel! Bruk aldri apparatet uten
filtrene. Optimal støvsuging kan bare
oppnås med rene filtre.
Utskifting av filtrene
Filtrene bør skiftes ut hver 6.–9. måned
og ellers hvis de er slitte eller skadet. Du
får et reservefilter hos din Black &
Decker-forhandler (katalognummer
VF70):
Ta ut de gamle filtrene som
beskrevet ovenfor.
Sett inn de nye filtrene som
beskrevet ovenfor.
Oppbevaring av tilbehør (figur J)
Trykk tilbehøret på plass i de
korresponderende sporene til du
hører et klikk.
Miljø
Separat avfallshåndtering. Dette
produktet må ikke kastes
sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Når Black & Decker-produktet er utslitt,
skal det ikke kastes som
husholdningsavfall. Dette produktet må
kastes separat.
63

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents