Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 55

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Utsätt inte batteriet för värme.
Förvara inte apparaten på platser där
temperaturen kan bli högre än 40°C.
Ladda endast vid lufttemperaturer
mellan 10°C och 40°C.
Ladda endast med hjälp av laddaren
som medföljer apparaten.
Användning av fel laddare kan
resultera i en elektrisk stöt eller att
batteriet överhettas.
Följ instruktionerna i avsnittet "Miljö"
när du gör dig av med batterier.
Skydda batteriet från skador/
deformeringar i form av slag och
stötar eftersom det kan leda till
personskador eller eldsvåda.
Ladda inte skadade batterier.
Under extrema förhållanden kan
batterierna läcka. Om det finns
vätska på batterierna ska du torka
bort vätskan försiktigt med en trasa.
Undvik hudkontakt.
Vid kontakt med hud eller ögon,
följ instruktionerna nedan.
Varning! Batterivätskan kan orsaka
person- eller materialskador. Vid
hudkontakt, skölj genast med vatten.
Vid rodnader, smärta eller irritation ska
läkare uppsökas. Vid kontakt med ögon,
skölj genast med rent vatten, och uppsök
läkare.
Laddare
Laddaren är avsedd för en viss spänning.
Kontrollera alltid att nätspänningen
överensstämmer med värdet på
typskylten.
Varning! Försök aldrig byta ut kontakten
till laddaren mot en vanlig kontakt.
Använd laddaren från Black &
Decker endast för att ladda batteriet i
den apparat som laddaren
levererades med. Andra batterier
kan spricka och orsaka
personskador och andra skador.
Försök aldrig att ladda ej
uppladdningsbara batterier.
Om nätsladden är skadad måste den
för undvikande av fara bytas ut av
tillverkaren eller en auktoriserad
Black & Decker-verkstad.
Utsätt inte laddaren för vatten.
Öppna inte laddaren.
SVENSKA
Gör ingen åverkan på laddaren.
Apparaten/verktyget/batteriet ska
placeras på en plats med god
ventilation vid laddning.
Elektrisk säkerhet
Laddaren är avsedd för en viss spänning.
Kontrollera alltid att nätspänningen
överensstämmer med värdet på
typskylten. Försök aldrig byta ut
kontakten till laddaren mot en vanlig
kontakt.
Symboler på laddaren
Läs noga igenom hela denna
handbok.
Eftersom laddaren är
dubbelisolerad behövs ingen
jordledare.
Helsäker
isoleringstransformator. Elnätet
är elektriskt avskilt från
transformatorns uteffekt.
Laddaren stängs av automatiskt
o
130
C
om temperaturen blir för hög.
Den går då inte längre att
använda. Laddaren måste
kopplas från eluttaget och tas till
en auktoriserad verkstad för
reparation.
Laddaren är endast avsedd för
användning inomhus
55

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents