Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 37

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Druk op de ontgrendelingsknop (2)
en verwijder de zuigbuis (1).
Maak de zuigbuis leeg (1) (fig. G).
Draai de filters (10 & 11) rechtsom
om ze te verwijderen (fig. H).
Haal de filters uit elkaar (10 & 11).
Borstel al het losse stof van de filters
(10 & 11).
Was de filters in een warm sopje uit
(fig. I).
Waarschuwing! Dompel het apparaat
niet onder in water.
Zorg ervoor dat de zuigbuis (1) en de
filters (10 & 11) volledig droog zijn.
Plaats de filters (10 & 11) op het
apparaat en draai de filters linksom
om ze te vergrendelen.
Bevestig de zuigbuis (1) weer aan
het apparaat. Zorg ervoor dat de buis
vastklikt.
Waarschuwing! Gebruik het apparaat
nooit zonder de filters. Het apparaat werkt
alleen optimaal bij schone filters.
Filters vervangen
De filters moeten om de 6 à 9 maanden of
bij tussentijdse verslijting of beschadiging
worden vervangen. Vervangende filters
zijn verkrijgbaar via uw Black & Decker-
leverancier (cat. nr. VF70):
Verwijder de oude filters op de
hiervoor beschreven wijze.
Plaats de nieuwe filters op de
hiervoor beschreven wijze.
Hulpstukken opbergen (fig. J)
Druk de hulpstukken in de
toepasselijke houders tot deze
vastklikken.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit
product mag niet met normaal
huishoudelijk afval worden
weggegooid.
NEDERLANDS
Mocht u op een dag constateren dat het
Black & Decker-product aan vervanging
toe is of dat u het apparaat niet meer
nodig hebt, gooi het product dan niet bij
het restafval. Het product valt onder de
categorie voor elektrische apparaten.
Gescheiden inzameling van
gebruikte producten en
verpakkingsmaterialen maakt
het mogelijk materialen te
recycleren en opnieuw te
gebruiken. Hergebruik van
gerecycleerde materialen zorgt
voor minder milieuvervuiling en
dringt de vraag naar
grondstoffen terug.
Plaatselijke verordeningen kunnen
voorzien in gescheiden inzameling van
huishoudelijke elektrische producten via
gemeentelijke stortplaatsen of via de
leverancier bij wie u een nieuw product
aanschaft.
Black & Decker biedt de mogelijkheid tot
het recyclen van afgedankte Black &
Decker-producten. Om gebruik te maken
van deze service, dient u het product naar
een van onze servicecentra te sturen, die
de inzameling voor ons verzorgen.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de
adressen op de achterzijde van deze
handleiding. U kunt ook een lijst van onze
servicecentra en meer informatie over
onze klantenservice vinden op het
volgende internetadres:
www.2helpU.com.
Batterij (fig. K)
Als u het product zelf wilt
afvoeren, moet u de accu op de
hierna beschreven wijze
verwijderen en conform de
geldende voorschriften afvoeren.
Ontlaad de batterij door het apparaat
te laten werken tot de motor stopt.
Druk op de ontgrendelingsknop (2)
en verwijder de zuigbuis (1).
37

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents