Download Table of Contents Print this page

Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 54

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Användningsområde
Svenska
®
Din Dustbuster
-handdammsugare från
Black & Decker har skapats för
torrdammsugning. Apparaten är endast
avsedd för hemmabruk.
Design- och patentinformation
Designregistreringsnummer inom EG:
607643-0001
607668-0001
607650-0001
897764-0001
Säkerhetsinstruktioner
Varning! För att minska risken för brand,
läckande batterier, personskador och
materialskador ska du alltid följa
grundläggande säkerhetsföreskrifter,
inklusive de som följer, vid användning av
batteridrivna apparater.
Läs den här bruksanvisningen
noggrant innan du använder
apparaten.
Användningsområdet beskrivs i den
här bruksanvisningen. Om andra
tillbehör eller tillsatser än de som
rekommenderas i den här
bruksanvisningen används med
apparaten, eller om apparaten
används på något annat sätt än vad
som rekommenderas i den här
bruksanvisningen, kan personer och/
eller egendom ta skada.
Behåll bruksanvisningen för framtida
referens.
Använda apparaten
Använd inte apparaten för att suga
upp vätskor eller material som kan
fatta eld.
Använd inte apparaten i närheten av
vatten.
Doppa aldrig apparaten i vatten.
Dra aldrig i sladden till laddaren när
du drar ut den från vägguttaget. Håll
sladden till laddaren borta från
värme, olja och vassa kanter.
Denna apparat är inte avsedd att
användas av personer (inklusive
barn) som har nedsatt funktion i
sinnesorganen, som har nedsatt
fysisk eller mental förmåga, eller som
54
saknar erfarenhet och kunskap,
utom i de fall då en person som är
ansvarig för deras säkerhet
övervakar dem eller instruerar dem i
hur apparaten ska användas. Barn
måste hållas under uppsikt så att de
inte leker med apparaten.
Efter användning
Dra ur sladden till laddaren innan du
rengör den.
När den inte används bör apparaten
förvaras torrt.
Placera apparaten på ett ställe där
barn inte kan komma åt den.
Kontroll och reparationer
Kontrollera att apparaten är hel och
att den inte innehåller några skadade
delar innan du använder den.
Kontrollera att inga delar är trasiga,
att strömbrytaren fungerar och att
inget annat föreligger som kan
påverka apparatens funktioner.
Använd inte apparaten om någon del
har skadats eller gått sönder.
Reparera eller byt ut skadade eller
trasiga delar på en auktoriserad
verkstad.
Kontrollera regelbundet att sladden
till laddaren inte har skadats. Byt ut
laddaren om sladden är skadad eller
trasig.
Försök aldrig ta bort eller byta ut
andra delar än dem som anges i den
här bruksanvisningen.
Säkerhet för andra
Apparaten ska inte användas av
personer (inklusive barn) med
nedsatt fysisk eller psykisk förmåga
eller bristande erfarenhet eller
kunskap om de inte får vägledning
och övervakas av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn ska hållas under uppsikt så att
de inte leker med apparaten.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för
batterier och laddare
Batterier
Försök aldrig att öppna batterierna.
Utsätt inte batteriet för vatten.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents