Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 61

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
batterier og ladere
Batterier
Forsøk aldri å åpne uansett hvilket
formål du måtte ha.
Ikke utsett batteriet for vann.
Ikke utsett batteriet for varme.
Skal ikke oppbevares på steder der
temperaturen kan overskride 40°C.
Skal lades bare ved
omgivelsestemperaturer
mellom 10°C og 40°C.
Bruk bare ladere av typen som følger
med maskinen/redskapet. Hvis du
bruker feil lader, kan dette føre til
et elektrisk støt eller at batteriet
overopphetes.
Følg instruksjonene i avsnittet "Miljø"
når du skal kaste batterier.
Ikke skad eller deformer
batteripakken ved punktering eller
støt, da dette kan føre til risiko for
personskade og brann.
Ikke lad skadede batterier.
Under ekstreme forhold kan det
forekomme batterilekkasje. Hvis du
oppdager væske på batteriene, må
du tørke den forsiktig av med en klut.
Unngå kontakt med huden.
Hvis væsken kommer i kontakt med
huden eller øynene, følger du
instruksjonene nedenfor.
Advarsel! Batterivæsken kan føre til
personskade eller skade på eiendom.
Ved hudkontakt skyller du umiddelbart
med vann. Hvis huden blir rød eller irritert
eller smerter inntreffer, søk øyeblikkelig
medisinsk hjelp. Hvis væsken kommer i
kontakt med øynene, skyller du
umiddelbart med rent vann og søker
øyeblikkelig medisinsk hjelp.
Ladere
Laderen er konstruert for en bestemt
spenning. Kontroller alltid at
nettspenningen er i overensstemmelse
med spenningen på typeskiltet.
Advarsel! Prøv aldri å skifte ut laderen
med et vanlig nettstøpsel.
Black & Decker-laderen skal bare
brukes til å lade batteriet i apparatet/
NORSK
verktøyet som laderen kom sammen
med. Andre batterier kan sprekke og
føre til personskade og materiell
skade.
Prøv aldri å lade ikke-oppladbare
batterier.
Hvis strømledningen blir skadet, må
den skiftes av produsenten eller et
autorisert Black & Decker-
servicesenter for å unngå fare.
Ikke utsett laderen for vann.
Ikke åpne laderen.
Ikke stikk gjenstander eller fingre ned
i laderen.
Apparatet/verktøyet/batteriet må
plasseres på et sted med
god gjennomlufting når det lades.
Elektrisk sikkerhet
Laderen er konstruert for en bestemt
spenning. Kontroller alltid at
nettspenningen er i overensstemmelse
med spenningen på typeskiltet. Prøv aldri
å skifte ut laderen med en vanlig
nettplugg.
Symboler på laderen
Les hele denne
bruksanvisningen grundig.
Dette laderen er dobbeltisolert.
Jording er derfor ikke
nødvendig.
Feilsikker skilletransformator.
Nettstrømtilførselen er elektrisk
skilt fra transformatorutgangen.
o
130
C
Laderen slår seg av automatisk
hvis temperaturen i
omgivelsene blir for høy. Som
følge av dette vil ikke laderen
virke. Ladeenheten må kobles
fra strømforsyningen og
repareres på et autorisert
serviceverksted.
Ladeenheten er bare tiltenkt for
bruk innendørs
61

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents