Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 57

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Ladda batteriet (fig. C)
Innan du laddar batteriet:
Kontrollera att apparaten är
avstängd. Batteriet laddas inte om
strömbrytaren (3) är i läget på.
Placera apparaten i laddaren (6)
enligt bilden.
Anslut laddaren till elnätet.
Laddningsindikatorn (4) börjar lysa.
Låt apparaten laddas i minst 24
timmar.
Medan apparaten laddas kan laddaren bli
varm. Det är normalt och innebär inte att
något är fel. Apparaten kan lämnas
ansluten till laddaren hur länge som helst.
Laddningsindikatorn (4) lyser när
apparaten är ansluten till laddaren och
laddaren är ansluten till ett eluttag.
Varning! Ladda inte batteriet om
temperaturen är lägre än 10°C eller
högre än 40°C.
Starta och stänga av (fig. D)
Slå på apparaten genom att föra
strömbrytaren (3) framåt.
Stäng av apparaten genom att föra
strömbrytaren (3) bakåt.
Optimera sugkraften (fig. E)
Filtren bör rengöras regelbundet för att
optimera sugkraften.
Skjut filterrengöringsknappen (5)
uppåt och nedåt några gånger för att
skaka loss damm som täpper till
filtren (10 och 11).
Rengöra och underhålla
Varning! Rengör filtren med jämna
mellanrum (10 och 11).
Rengöra motorborsthuvudet
Ta bort hår och annat skräp som
sitter fast på eller i närheten av
borstvalsen så att den kan rotera fritt.
Använd en sax om det behövs.
Rengöra dammuppsamlaren och
filtren (fig. F - I)
Filtren kan återanvändas och bör
rengöras med jämna mellanrum.
Tryck på låsknappen (2) och ta av
dammuppsamlaren (1).
SVENSKA
Töm dammuppsamlaren (1) (fig. G).
Ta av filtren (10 och 11) genom att
vrida dem medurs (fig. H).
Separera filtren från varandra (10
och 11).
Borsta bort eventuellt damm från
filtren (10 och 11).
Tvätta filtren i varmt tvålvatten (fig. I).
Varning! Doppa aldrig apparaten i
vatten.
Se till att dammuppsamlaren (1) och
filtren (10 och 11) är helt torra.
Sätt tillbaka filtren (10 och 11) i
apparaten genom att vrida dem
moturs tills de låses på plats.
Sätt tillbaka dammuppsamlaren (1)
på apparaten och se till att den
klickar på plats.
Varning! Använd aldrig apparaten utan
filtren. Dammsugningen fungerar bäst
med rena filter.
Byta filtren
Filtren bör bytas ut var sjätte till nionde
månad, eller tidigare om de är utslitna
eller trasiga. Ersättningsfilter finns att
köpa hos din Black & Decker-
återförsäljare (katalog-nr VF70):
Ta loss de gamla filtren enligt
beskrivningen ovan.
Montera de nya filtren enligt
beskrivningen ovan.
Förvara tillbehören (fig. J)
Tryck in tillbehören i respektive
hållare tills det klickar till.
Miljö
Separat insamling. Produkten
får inte kastas
i hushållssoporna.
Tänk på miljön när du slänger denna
Black & Decker-produkt. Släng den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Lämna
produkten för separat insamling.
57

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents