Download Table of Contents Print this page

Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 67

Advertisement

Table of Contents
Yderligere sikkerhedsvejledninger -
batterier og opladere
Batterier
Forsøg aldrig at åbne uanset årsag.
Batteriet må ikke udsættes for fugt.
Batteriet må ikke udsættes for
varme.
Opbevar ikke batterier på steder,
hvor temperaturen kan overstige
40°C.
Oplad kun ved
omgivelsestemperaturer mellem
10°C og 40°C.
Brug kun den oplader, der fulgte med
apparatet/værktøjet, til opladning.
Brug af den forkerte oplader kan
medføre elektrisk stød eller
overophedning af batteriet.
Følg vejledningen i afsnittet
"Miljøbeskyttelse" ved bortskaffelse
af batterier.
Undgå at beskadige/deformere
batteripakken ved at punktere den
eller slå på den, da dette kan
forårsage risiko for tilskadekomst
eller brand.
Beskadigede batterier må ikke
oplades.
Under ekstreme forhold kan der
forekomme batterilækage. Hvis du
bemærker væske på batterierne,
skal du omhyggeligt tørre den af med
en klud. Undgå kontakt med huden.
I tilfælde af kontakt med hud eller
øjne, skal du følge nedenstående
anvisninger.
Advarsel! Batterivæsken kan forårsage
personskade eller materielle skader. I
tilfælde af kontakt med huden skylles
straks med vand. Søg læge, hvis der
opstår rødme, smerte eller irritation. Skyl
straks med rent vand, og søg læge
i tilfælde af kontakt med øjnene.
Ladere
Laderen er udviklet til en specifik
spænding. Kontroller altid, at
netspændingen svarer til spændingen på
typeskiltet.
Advarsel! Forsøg aldrig at erstatte
laderenheden med et almindeligt netstik.
DANSK
Brug kun din Black & Decker-lader til
at oplade batteriet i det apparat/
værktøj, som den blev leveret
sammen med. Andre batterier kan
eksplodere og forårsage
personskade og materiel skade.
Forsøg aldrig at oplade ikke-
genopladelige batterier.
Hvis netledningen beskadiges, skal
den udskiftes af producenten eller et
autoriseret Black & Decker-
værksted, så farlige situationer
undgås.
Laderen må ikke udsættes for fugt.
Laderen må ikke åbnes.
Undersøg ikke laderen.
Apparatet/værktøjet/batteriet skal
anbringes et sted med god
udluftning, når det oplades.
Elektricitet og sikkerhed
Laderen er udviklet til en specifik
spænding. Kontrollér altid, at
netspændingen svarer til spændingen på
typeskiltet. Forsøg aldrig at erstatte
laderenheden med et almindeligt netstik.
Symboler på laderen
Læs hele vejledningen
omhyggeligt.
Laderen er dobbelt isoleret.
Derfor er jordledning ikke
nødvendig.
Fejlsikker skilletransformer.
Netforsyningen er elektrisk
adskilt fra
transformerudgangen.
Laderen slår automatisk fra,
o
130
C
hvis omgivelsestemperaturen
bliver for høj. Som følge deraf
holder laderen op med at
fungere. Laderens basisenhed
skal afbrydes fra netforsyningen
og indleveres til reparation på et
autoriseret værksted.
Laderens basisenhed er kun
beregnet til indendørs brug
67

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents