Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 60

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NORSK
Bruksområde
Norsk
Den håndholdte støvsugeren
®
Dustbuster
fra Black & Decker er
konstruert for lett støvsuging på tørre
overflater. Apparatet er kun tiltenkt for
bruk i husholdningen.
Konstruksjons- og patentinformasjon
Konstruksjonsregistreringsnumre (EF):
607643-0001
607668-0001
607650-0001
897764-0001
Sikkerhetsinstrukser
Advarsel! Ved bruk av batteridrevne
apparater må grunnleggende
sikkerhetsforholdsregler (inkludert
punktene som er beskrevet nedenfor)
alltid følges for å redusere risikoen for
brann, batterilekkasje, personskade og
skade på materiell.
Les hele håndboken nøye før du
bruker apparatet.
Tiltenkt bruk er beskrevet i denne
håndboken. Bruk av tilbehør eller
utføring av oppgaver som ikke er
anbefalt for apparatet i denne
håndboken, kan medføre fare for
personskade.
Oppbevar håndboken for fremtidig
referanse.
Bruk av apparatet
Ikke bruk apparatet til å suge opp
væske eller materialer som kan ta
fyr.
Ikke bruk apparatet i nærheten av
vann.
Ikke senk apparatet ned i vann.
Ikke dra i ledningen når du skal fjerne
laderen fra stikkontakten. Hold
ledningen til laderen borte fra
varmekilder, olje og skarpe kanter.
Det er ikke meningen at dette
apparatet skal brukes av personer
(inkludert barn) med reduserte
fysiske, sansemessige eller mentale
evner, eller som mangler erfaring og
kunnskap, med mindre de har fått
oppfølging eller instruksjon når det
gjelder bruken av apparatet, fra en
60
person som er ansvarlig for deres
sikkerhet. Barn skal være under
oppsyn så det sikres at de ikke leker
med apparatet.
Etter bruk
Fjern laderen fra stikkontakten før du
rengjør selve laderen eller
ladeenheten.
Når apparatet ikke er i bruk, skal det
oppbevares på et tørt sted.
Barn skal ikke ha tilgang til apparater
som ikke er i bruk.
Kontroll og reparasjon
Kontroller at apparatet ikke er skadet
eller har defekte deler før du bruker
det. Kontroller om noen av delene
har sprekker, om bryterne er skadet
eller om det er andre forhold som kan
ha innvirkning på driften.
Ikke bruk apparatet hvis det har
skadde eller defekte deler.
Overlat reparasjon eller utskifting av
skadde eller defekte deler til et
autorisert serviceverksted.
Kontroller jevnlig om ledningen til
laderen er skadd. Skift ut laderen
hvis ledningen har skade eller
laderen ikke virker slik den skal.
Forsøk aldri å fjerne eller skifte ut
andre deler enn de som er oppgitt i
denne håndboken.
Andre personers sikkerhet
Det er ikke meningen at dette
apparatet skal brukes av personer
(inkludert barn) med reduserte
fysiske, sansemessige eller mentale
evner, eller som mangler erfaring og
kunnskap, med mindre de har fått
oppfølging eller instruksjon når det
gjelder bruken av apparatet, fra en
person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
Barn skal være under tilsyn så du er
sikker på at de ikke leker med
apparatet.

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents