Beoogd Gebruik - Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

Beoogd gebruik

Nederlands
Deze Black & Decker Dustbuster
ontworpen als handstofzuiger voor lichte,
droge stofzuigwerkzaamheden. Het
apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
Ontwerp- en octrooigegevens
Europese ontwerpregistratienummers:
607643-0001
607668-0001
607650-0001
897764-0001
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing! Bij apparaten voor
gebruik op batterijen moeten bepaalde
elementaire voorzorgsmaatregelen,
waaronder de navolgende, altijd in acht
worden genomen om het gevaar voor
brand, lekkende batterijen, persoonlijk
letsel en materiële schade tot een
minimum te beperken.
Lees deze handleiding zorgvuldig
door voordat u het apparaat in
gebruik neemt.
In deze handleiding wordt ingegaan
op het beoogde gebruik. Het gebruik
van andere accessoires of
hulpstukken dan wel de uitvoering
van andere handelingen dan in deze
gebruikershandleiding worden
aanbevolen, kan tot persoonlijk letsel
leiden.
Bewaar deze handleiding zorgvuldig
zodat u deze altijd nog eens kunt
raadplegen.
Gebruik van het apparaat
Gebruik het apparaat nooit voor het
opzuigen van vloeistoffen of
materialen die vlam kunnen vatten.
Gebruik het apparaat niet in de buurt
van water.
Dompel het apparaat niet onder in
water.
Trek de oplader nooit aan het snoer
uit het stopcontact. Houd de oplader
uit de buurt van warmtebronnen, olie
en scherpe randen.
Dit apparaat mag niet worden
gebruikt door personen (waaronder
®
is
kinderen) die lichamelijk of geestelijk
mindervalide zijn of die geen
ervaring met of kennis van dit
apparaat hebben, tenzij ze onder
toezicht staan of instructies krijgen
wat betreft het gebruik van het
apparaat van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun
veiligheid. Houd toezicht op kinderen
om ervoor te zorgen dat zij niet met
het apparaat gaan spelen.
Na gebruik
Neem de lader uit het stopcontact
voordat u de lader of laadhouder
schoonmaakt.
Bewaar het apparaat na gebruik op
een droge plaats.
Zorg dat het bewaarde apparaat niet
toegankelijk is voor kinderen.
Inspectie en reparaties
Controleer het apparaat vóór gebruik
op beschadigingen en defecten.
Controleer het vooral op gebroken
onderdelen, schade aan de
schakelaars en andere
omstandigheden die de werking
ervan kunnen beïnvloeden.
Gebruik het apparaat niet in geval
van een of meer beschadigde of
defecte onderdelen.
Laat beschadigde of defecte
onderdelen door een van onze
servicecentra repareren of
vervangen.
Controleer het snoer van de lader
regelmatig op beschadigingen.
Vervang de lader als het snoer
beschadigd of defect is.
Probeer nooit andere onderdelen te
verwijderen of vervangen dan in
deze handleiding zijn vermeld.
Veiligheid van anderen
Dit apparaat mag niet worden
gebruikt door personen (waaronder
kinderen) die lichamelijk of geestelijk
minder valide zijn of die geen
ervaring met of kennis van dit
NEDERLANDS
33

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents