Download Table of Contents Print this page

Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 66

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 6
DANSK
Anvendelsesområde
Dansk
Din Black & Decker Dustbuster
håndholdte støvsuger er udviklet til let
tørstøvsugning. Apparatet er kun
beregnet til brug i husholdninger.
Design- og patentoplysninger
EU-designregistreringsnumre:
607643-0001
607668-0001
607650-0001
897764-0001
Sikkerhedsvejledninger
Advarsel! Ved brug af batteridrevne
apparater er det vigtigt, at
grundlæggende
sikkerhedsforholdsregler, herunder bl.a.
nedenstående, altid følges for at mindske
risikoen for brand, batterilækage,
personskade og tingskade.
Læs hele denne vejledning
omhyggeligt, før du bruger
apparatet.
Apparatets påtænkte anvendelse
fremgår af vejledningen. Brugen af
ekstraudstyr eller tilbehør eller
udførelse af opgaver med apparatet
ud over de i brugervejledningen
anbefalede kan medføre risiko for
personskade.
Opbevar denne vejledning til
fremtidig brug.
Brug af apparatet
Brug ikke apparatet til at opsamle
væske eller brændbare materialer.
Apparatet må ikke bruges i
nærheden af vand.
Apparatet må ikke nedsænkes i
vand.
Træk aldrig i laderens ledning for at
fjerne laderen fra stikkontakten.
Beskyt laderens ledning imod
varmepåvirkninger, olie og skarpe
kanter.
Dette apparat er ikke beregnet til at
blive brugt af personer (herunder
børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, med
mindre det sker under overvågning,
66
®
Efter brug
Eftersyn og reparationer
Andres sikkerhed
eller der gives instruktion i brugen af
apparatet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn
skal holdes under opsyn, så det
sikres, at de ikke leger med
apparatet.
Træk laderen ud af stikkontakten, før
laderen eller laderens basisenhed
rengøres.
Når apparatet ikke er i brug, skal det
opbevares på et tørt sted.
Børn må ikke have adgang til
opbevarede apparater.
Før brug skal apparatet kontrolleres
for beskadigede eller defekte dele.
Se efter knækkede dele, skader på
kontakter og eventuelle andre
tilstande, der kan påvirke apparatets
drift.
Brug ikke apparatet, hvis dele af det
er beskadigede eller defekte.
Sørg for at få beskadigede eller
defekte dele repareret eller udskiftet
på et autoriseret værksted.
Kontrollér regelmæssigt laderens
ledning for skader. Udskift laderen,
hvis ledningen er beskadiget eller
defekt.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte
dele ud over dem, der er beskrevet i
denne vejledning.
Dette apparat må ikke bruges af
personer (herunder børn) med
nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende
erfaring og viden, med mindre det
sker under overvågning, eller de
vejledes i brugen af apparatet af en
person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn, så det
sikres, at de ikke leger med
værktøjet.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn

Table of Contents