Download Print this page

Rengjøring Og Vedlikehold - Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Installasjon
Feste laderholderen på veggen
(fig. B)
Du kan sette laderen på et bord eller
feste den på veggen, slik at du får et
praktisk punkt for oppbevaring og ladning
av apparatet.
Montering
Montering av tilbehøret (fig. A & C)
Disse modellene er utstyrt med følgende
tilbehør:
et smalt munnstykke (7) for trange
u
steder
en børste (8) for møbler og trapper
u
Slik monterer du et tilbehør:
Ta tilbehøret ut av apparatet.
u
Sett inn ønsket tilbehør foran på
u
redskapet.
Bruk
Før du bruker apparatet for første
u
gang, må du lade batteriet i minst 24
timer.
Plasser alltid apparatet i
u
laderholderen når det ikke er i bruk.
Lading av batteriet (fig. B)
Kontroller at apparatet er slått av.
u
Batteriet blir ikke ladet når
strømbryteren er i på-stilling.
Plasser apparatet på laderholderen,
u
som vist.
Sett laderen i vegguttaket. Slå på
u
strømmen.
Ladelampen (6) lyser.
La apparatet lades opp i minst 24 timer.
u
Mens ladningen pågår kan laderen bli
varm. Dette er normalt og betyr ikke at
noe er feil. Apparatet kan stå koplet til
laderen så lenge du ønsker. Ladelampen
lyser så lenge utstyret er koplet til laderen
(som igjen må være koplet til strøm).
Advarsel! Ikke lad opp batteriet ved
omgivelsestemperaturer under 10 °C
eller over 40 °C.
54
Start og stopp (fig. D)
Du slår apparatet på ved å skyve
u
strømbryteren (1) fremover.
For å slå av verktøyet skyver du
u
strømbryteren bakover.
CV1205/CV9605 - Justering av
sugekraften (fig. E)
Filteret må renses regelmessig for at en
skal kunne opprettholde optimal sugekraft.
Drei hjulet (5( et par omganger for å
u
riste ut støv som tilstopper filteret (9).
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel! Rengjør filtrene jevnlig.
Rengjøring av støvoppsamleren
og filtrene (fig. F - J)
Filtrene kan brukes mange ganger, og
må rengjøres jevnlig.
Trykk ned utløserknappen (2), og ta
u
av støvoppsamleren (3) (fig. F).
Tøm støvoppsamleren (fig. G).
u
Ta av filtrene (9 & 10) ved å dreie
u
dem med klokken (fig. H).
Børst av eventuelt løst støv på filtrene.
u
Vask filtrene i varmt såpevann (fig. I).
u
Støvoppsamleren kan også vaskes,
om nødvendig. Apparatet må ikke
dyppes i vann (fig. J).
Sørg for at støvoppsamleren og
u
filtrene er tørre.
Sett på filtrene igjen (9 & 10) ved å dreie
u
dem mot klokken til de låses på plass.
Sett støvoppsamleren på apparatet
u
igjen. Pass på at støvoppsamleren
klikker på plass.
Advarsel! Du må aldri bruke apparatet
uten filtrene. Optimal støvsuging oppnås
bare med rene filtre og tom
støvoppsamler.
CV1205/CV7205/CV9605 -
Rengjøring av utløpsfilteret (fig. K)
Åpne dekslet (11).
u
Ta filteret (12) ut av sporet.
u
Vask filteret i varmt såpevann.
u
Pass på at filteret er tørt.
u
Sett på filteret (12) igjen.
u
Lukk dekslet.
u

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading