Download Print this page

Rengjøring Og Vedlikehold; Bytte Filtre - Black & Decker NV19XXYZ Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Merk: Mens ladningen pågår kan laderen
bli varm. Dette er normalt og betyr ikke at
noe er feil. Apparatet kan stå koplet til
laderen så lenge du ønsker.
Advarsel! Ikke lad opp batteriet ved
omgivelsestemperaturer under 10 °C
eller over 40 °C.
Start og stopp (fig. D)
For å slå på apparatet skyver du
u
strømbryteren (1) fremover.
For å slå av apparatet skyver du
u
strømbryteren bakover.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel! Rengjør filtrene jevnlig.
Rengjøring av støvoppsamleren
og filtrene (fig. E & F)
Filtrene kan brukes mange ganger, og
må rengjøres jevnlig.
Fjern støvoppsamleren (2) ved å vri
u
den mot klokken.
Tøm støvoppsamleren.
u
Ta av filteret (8) ved å dreie det mot
u
klokken.
Vask filtrene i varmt såpevann.
u
Støvoppsamleren kan også vaskes,
om nødvendig. Apparatet må ikke
dyppes i vann.
Sørg for at støvoppsamleren og
u
filtrene er tørre.
Sett på filteret (8) igjen ved å dreie det
u
med klokken til det låses på plass.
Sett støvoppsamleren på apparatet
u
igjen. Pass på at støvoppsamleren
klikker på plass.
Advarsel! Du må aldri bruke apparatet
uten filtrene. Optimal støvsuging oppnås
bare med rene filtre og tom
støvoppsamler.
Bytte filtre
Filtrene må byttes etter 6 til 9 måneder,
og alltid når de er slitt eller skadet. Nye
filtre kan skaffes hos din Black & Decker-
forhandler (katalognummer: VF60).
Fjern de gamle filtrene som
u
beskrevet ovenfor.
Monter de nye filtrene som beskrevet
u
ovenfor.
NORSK
Miljøvern
Z
Kildesortering. Dette produktet
må ikke kastes i det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at Black & Decker-
produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du
ikke lenger har bruk for det, må du
unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at
dette produktet gjøres tilgjengelig for
z
kildesortering.
Kildesortering av brukte
produkter og emballasje gjør det
mulig å resirkulere materialer og
bruke dem igjen. Gjenbruk av
resirkulerte materialer bidrar til å
forhindre forsøpling av miljøet
og reduserer behovet for
råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for
kildesortering av elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale deponier
eller gjennom forhandleren når du kjøper
et nytt produkt.
Black & Decker har tilrettelagt for
innsamling og resirkulering av
Black & Decker-produkter etter at de
har utspilt sin rolle. Ønsker du å benytte
deg av denne tjenesten, returnerer
du produktet ditt til et autorisert
serviceverksted, som tar det imot
og formidler det videre.
Du kan få adressen til ditt nærmeste
autoriserte serviceverksted ved å kontakte
ditt lokale Black & Decker-kontor på
adressen oppgitt i denne håndboken.
Du kan også finne en komplett liste over
autoriserte Black & Decker-
serviceverksteder og utfyllende
informasjon om vår etter salg-service og
kontaktnumre på Internett på følgende
adresse: www.2helpU.com
57

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker NV19XXYZ

This manual is also suitable for:

Nv48xxyzNv24xxyzNv36xxyzNv60xxyzNv72xxyz