Download  Print this page

Advertisement

Utylizacja
OSTROŻNIE
Używane lub otwarte ratownicze aparaty tlenowe muszą być pod-
dane kwalifikowanej utylizacji w ciągu tygodnia, ponieważ zawarte
w nich chemikalia w połączeniu z wilgocią atmosferyczną mogą
tworzyć agresywny ług.
Samodzielna utylizacja ratowniczego aparatu
tlenowego
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru!
Unikać dostawania się materiałów palnych (benzyna, smary, roz-
puszczalniki itd.) do ratowniczego aparatu tlenowego.
Używać okularów ochronnych i rękawic!
Wymontować z obudowy starter i utylizować zgodnie z lokalnymi
przepisami.
Wymontować z obudowy wkład KO
wody do momentu, gdy przestaną wydobywać się pęcherzyki
gazu. Powstały roztwór zobojętnić 3 %-owym kwasem,
np. kwasem solnym (HCl), w proporcji 1:1.
Wszystkie tworzywa sztuczne są oznakowane i powinny być gro-
madzone i przetwarzane po posortowaniu na poszczególne
rodzaje.
Utylizacja ratowniczego aparatu tlenowego przez
firmę Dräger
W transporcie ratownicze aparaty tlenowe podlegają międzynarodo-
wym przepisom transportowym. Należą one do tlenowych środków
ochrony dróg oddechowych i są sklasyfikowane w grupie
UN 3356 "Oxygen generator, chemical" Class 5.1, packing group II
.
Uszkodzone, otwarte, zużyte lub przeterminowane ratownicze apa-
raty tlenowe należy przygotować w następujący sposób.
Przed transportem otwartych lub uszkodzonych ratowniczych
aparatów tlenowych, wyposażonych w starter, należy spowodo-
wać zadziałanie startera. W przypadków aparatów nie otwartych
nie ma konieczności uruchamiania startera.
Zapakować ratowniczy aparat tlenowy szczelnie, bez dostępu
powietrza, w worek plastikowy a następnie w atestowane opako-
wanie (np. opakowanie transportowe Dräger Oxy 3000:
63 05 202, Dräger Oxy 6000: 63 06 202).
Wysyłany produkt jest sklasyfikowany w grupie:
UN 3085, Oxidizing solid, corrosive, n.o.s. (Potassium Supe-
roxide, Potassium Hydroxide), Class 5.1, packing group I
Ratownicze aparaty tlenowe wysyłać zgodnie z przepisami trans-
portowymi na adres:
Interservices GmbH
Grapengießerstr. 26
23556 Lübeck
Deutschland
Tel.: +49 451 882-1813
Faks: +49 451 882-7074845
e-mail: recycling@draeger.com
W odpowiednich przypadkach przestrzegać przepisów specjal-
nych przewoźników.
Dane techniczne
Temperatura otoczenia
podczas składowania i transportu
(nie podczas stosowania)
podczas stosowania:
- urządzenia ze starterem
- urządzenia bez startera
Temperatura wdychanego powietrza
(suche powietrze do oddychania)
Wilgotność względna
Ciśnienie atmosferyczne
Pojemność worka oddechowego
1) wg DIN EN 13 794
42
i cały zanurzyć w dużej ilości
2
o
o
-30
C ... +50
C
przez maks. 24 godziny
o
do +70
C
o
o
-5
C ... +70
C
o
o
0
C ... +70
C
o
1)
maks. 60
C
do 100 %
700 do 1300 hPa
>8 litrów
1)
Zawartość CO
2
we wdychanym gazie
we wdychanym gazie pod koniec
okresu użytkowania
1)
Czas działania
przy objętości oddechowej w minutach 35 l/min.
Dräger Oxy 3000
Dräger Oxy 6000
przy oddychaniu spoczynkowym
(objętość oddechowa w minutach 10 l/min.)
Dräger Oxy 3000
Dräger Oxy 6000
1)
Opory wdychania/wydychania
przy 35 l/min.
Dräger Oxy 3000,
maks. pojedynczy opór wydychania
Dräger Oxy 3000,
pod koniec czasu działania
Dräger Oxy 6000,
maks. pojedynczy opór wydychania
Dräger Oxy 6000,
pod koniec czasu działania
Ciężar
nie otwartego aparatu
2)
Dräger Oxy 3000 Standard
bez pierścienia mocującego i
zabezpieczenia przeciwwstrząsowego
z pierścieniem do przenoszenia
na biodrze
z pierścieniem mocującym do noszenia
na biodrze/zabezpieczeniem
przeciwwstrząsowym
z pierścieniem mocującym do
noszenia na ramieniu
z pierścieniem mocującym do
noszenia na ramieniu/zabezpieczeniem
przeciwwstrząsowym
2)
Dräger Oxy 6000 Standard
bez pierścienia mocującego i
zabezpieczenia przeciwwstrząsowego
z pierścieniem mocującego do
noszenia na biodrze
z pierścieniem mocującym do
noszenia na biodrze/zabezpieczeniem
przeciwwstrząsowym
z pierścieniem mocującym do
noszenia na ramieniu
z pierścieniem mocującym do
noszenia na ramieniu/zabezpieczeniem
przeciwwstrząsowym
podczas stosowania
2)
Dräger Oxy 3000 Standard
2)
Dräger Oxy 6000 Standard
Wymiary gabarytowe (S x W x G)
Dräger Oxy 3000
bez pierścienia mocującego/
zabezpieczenia przeciwwstrząsowego
z pierścieniem mocującym do
noszenia na biodrze
z pierścieniem mocującym do
noszenia na biodrze/zabezpieczeniem
przeciwwstrząsowym
z pierścieniem mocującym do
noszenia na ramieniu
z pierścieniem mocującym do
noszenia na ramieniu/zabezpieczeniem
przeciwwstrząsowym
Zespół funkcyjny
2) Urządzenia z kapturem ważą odpowiednio o 250 g więcej.
<1,5 % obj.
(wartość średnia)
maks. 3,0 % obj.
30 min
60 min
90 min
180 min
+10 hPa lub -10 hPa
Σ16 hPa
+7,5 hPa lub -7,5 hPa
Σ13 hPa
2460 g
2615 g
2818 g
2582 g
2785 g
3388 g
3549 g
3859 g
3518 g
3828 g
1616 g
2290 g
215 x 189 x 105 mm
218 x 189 x 117 mm
218 x 193 x 120 mm
236 x 189 x 105 mm
236 x 193 x 108 mm
170 x 200 x 80 mm

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Dräger Oxy 3000

This manual is also suitable for:

Oxy 6000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Philippe Dec 15, 2017 12:10:
    Hi, there is any guide lines relative to transport this produce in planes?