Download  Print this page

Advertisement

Destruere
FORSIKTIG
Brukte eller åpnede oksygenselvreddere skal kastes på en miljø-
vennlig måte innen en uke. Det er kjemikalier i oksygenselvredde-
ren som i forbindelse med fuktigheten i luft kan danne en aggressiv
lut.
Kaste oksygenredderen selv
ADVARSEL
Brannfare!
Unngå at brennbare stoffer (bensin, fett, løsemidler osv), kommer
inn i oksygenredderen.
Bruk vernebriller og hansker!
Fjern starter fra huset og destruer den i henhold til lokale forskrif-
ter.
KO
-patronen demonteres fra huset og legges helt nedsenket i et
2
stort vannkar, til det ike lenger dannes gassbobler. Løsingen som
oppstår nøytraliseres med 3 % syre, f. eks. saltsyre (HCl), i forhol-
det 1:1.
Alle plaststoffer er merket for sortering og gjenbruk.
La Dräger ta hånd om oksygenselvredderen
Oksygenselvredderen er ved transport underlagt internasjonale
transportforskrifter. Den er et oksygenbasert pustebeskyttelsesappart
og er registrert under
UN 3356 "Oxygen generator, chemical" Class 5.1, packing group II
Skadede, åpnede eller ikke lenger holdbare oksygenselvreddere skal
forberedes som følger:
Ved åpnede eller skadede oksygenselvreddere skal starteren
utløses før transporten starter. Ved uåpnede apparter skal ikke
starteren utløses.
Oksygenselvredderen pakkes lufttett i en plastpose, og pakkes i
godkjent emballasje (f. eks. Dräger transportemballasje
Dräger Oxy 3000: 63 05 202, Dräger Oxy 6000: 63 06 202).
Pakken er registrert som:
UN 3085, Oxidizing solid, corrosive, n.o.s. (Potassium
Superoxide, Potassium Hydroxide), Class 5.1, packing
group I
Send oksygenselvredderen i henhold til transportforskriftene til
følgende adresse:
Interservices GmbH
Grapengießerstr. 26
23556 Lübeck
Tyskland
Tel.: +49 451 882-1813
Fax: +49 451 882-7074845
e-mail: recycling@draeger.com
Det må eventuelt tas hensyn til transportørens spesielle transport-
forskrifter.
Tekniske data
Omgivelsestemperatur
ved lagring og transport (ikke bruk)
ved bruk:
- Apparater med starter
- Apparater uten starter
Temperatur innåndingsluft
(tørr pusteluft)
relativ fuktighet
Omgivelsestrykk
Pusteposens volum
1)
CO
-innhold
2
i innåndingsgass
i innåndingsgass ved slutten
av brukstiden
1) i henhold til DIN EN 13 794
36
Brukstid
ved 35 l/min puste minuttvolum
Dräger Oxy 3000
Dräger Oxy 6000
ved hvilepust (10 l/min puste minuttvolum)
Dräger Oxy 3000
Dräger Oxy 6000
Innåndings-/utåndingsmotstand
ved 35 l/min
Dräger Oxy 3000,
maks. enkel utåndingsmotstand
Dräger Oxy 3000,
ved slutten av brukstiden
Dräger Oxy 6000,
maks. enkel utåndingsmotstand
Dräger Oxy 6000,
ved slutten av brukstiden
Vekt
uåpnet
Dräger Oxy 3000 Standard
uten bærering/støtbeskyttelse
med bærering hofte
med bærering hofte/støtbeskyttelse
med bærering skulder
med bærering skulder/støtbeskyttelse
Dräger Oxy 6000 Standard
uten bærering/støtbeskyttelse
med bærering hofte
med bærering hofte/støtbeskyttelse
med bærering skulder
med bærering skulder/støtbeskyttelse
ved bruk
Dräger Oxy 3000 Standard
Dräger Oxy 6000 Standard
Mål (B x H x D)
Dräger Oxy 3000
uten bærering/støtbeskyttelse
med bærering hofte
med bærering hofte/støtbeskyttelse
med bærering skulder
med bærering skulder/støtbeskyttelse
Funksjonsdel
Dräger Oxy 6000
uten bærering/støtbeskyttelse
med bærering hofte
o
o
-30
C ... +50
C
med bærering hofte/støtbeskyttelse
i maks. 24 timer
med bærering skulder
o
til +70
C
med bærering skulder/støtbeskyttelse
Funksjonsdel
o
o
-5
C ... +70
C
Levetid
o
o
0
C ... +70
C
o
1)
maks. 60
C
opptil 100 %
for kunder i ansvarsområdet til Bergbau-Berufsgenossenschaft
(BBG) (fagforening for gruvedrift):
700 til 1300 hPa
I inspeksjonsområdet til BBG gjelder "Anbefalinger for det sentrale
>8 liter
gruveredningsvesenet til BBG for instruksjon i bruk og vedlikehold
av oksygenselvreddere".
De inneholder planlagte frister for kontroll og forlengelse av bruken
<1,5 Vol. %
av oksygenselvreddere i disse bedrifter avtalt med den henholds-
(gjennomsnitt)
vise myndighet for gruvedriften.
maks. 3,0 vol. %
2) Apparater med hette veier henholdsvis 250 g mer.
3) ved ett-skifts drift med maks. 8 timer daglig og 5 arbeidsdager pr. uke,
ved fler-skifts drift blir levetiden tilsvarende redusert
1)
1)
2)
2)
2)
2)
3)
ANVISNING
30 min
60 min
90 min
180 min
+10 hPa eller -10 hPa
Σ16 hPa
+7,5 hPa eller -7,5 hPa
Σ13 hPa
2460 g
2615 g
2818 g
2582 g
2785 g
3388 g
3549 g
3859 g
3518 g
3828 g
1616 g
2290 g
215 x 189 x 105 mm
218 x 189 x 117 mm
218 x 193 x 120 mm
236 x 189 x 105 mm
236 x 193 x 108 mm
170 x 200 x 80 mm
248 x 212 x 121 mm
253 x 212 x 130 mm
253 x 217 x 132 mm
267 x 212 x 121 mm
267 x 217 x 121 mm
190 x 240 x 100 mm
10 Jahre

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Dräger Oxy 3000

This manual is also suitable for:

Oxy 6000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Philippe Dec 15, 2017 12:10:
    Hi, there is any guide lines relative to transport this produce in planes?