Download  Print this page

Advertisement

Zakładanie aparatów z kapturem
WSKAZÓWKA
Osoby noszące okulary korekcyjne nie muszą ich zdejmować.
Wyciągnąć kaptur do góry.
Kołek startera zostanie wyciągnięty z ratowniczego aparatu tleno-
wego.
Założyć kaptur.
W tym celu chwycić kaptur za kołnierz szyjny i rozciągnąć wszerz.
Najpierw włożyć brodę w kołnierz szyjny, następnie wywinąć kap-
tur przez głowę.
Długie włosy wsunąć całkowicie pod kaptur.
Maskę wewnętrzną przesunąć równomiernie przed usta i nos.
Zwrócić uwagę, aby wąż oddechowy nie był skręcony.
WSKAZÓWKA
Tlen startera przepływa w ciągu 1 do 2 minut do worka oddecho-
wego. Jednak worek oddechowy nie napełnia się całkowicie. W
razie potrzeby należy ułatwić rękami rozwijanie się worka.
Jeżeli worek oddechowy nie napełnia się, napełnić go 2 - 3 moc-
nymi wydechami.
W tym celu chwycić za kołnierz szyjny i kaptur z maską wewnętrz-
ną ściągnąć z twarzy. Wydychać bezpośrednio do półmaski.
Pociągnąć do tyłu pas naciągowy.
Jeżeli jest to niemożliwe, do docisnąć półmaskę dłonią do twarzy.
Półmaska musi być osadzona szczelnie przed ustami i nosem a
kołnierz szyjny musi ściśle przylegać do szyi.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zatrucia!
Półmaska musi szczelnie przylegać. Zarost na całej twarzy powo-
duje nieszczelności!
Nieszczelności skracają czas działania i zmniejszają skuteczność
ochrony.
Jeżeli podczas oddychania w masce wewnętrznej wyczuwalny jest
powiew powietrza, należy dociągnąć pas naciągowy.
Przełożyć pas piersiowy przez ciało i zamknąć.
Naciągnąć pas piersiowy.
Ważne zasady ewakuacji
— Ewakuację zaczynać spokojnie, bez pośpiechu.
— Zaplanować drogę ewakuacji, wybierając najkrótszą drogę do
miejsca zapewniającego bezpieczne oddychanie!
— Ewakuować się z rozmysłem. Gwałtowne, szybkie oddychanie
zużywa więcej tlenu!
— Urządzenia z ustnikiem:
Stale pilnować, aby ustnik był mocno zaciśnięty między zębami i
wargami i szczelnie obejmowany przez wargi.
— Urządzenia z kapturem:
Stale pilnować, aby maska wewnętrzna szczelnie przylegała do
twarzy.
— Powietrze z ratowniczego aparatu tlenowego jest ciepłe i suche.
Są to oznaki prawidłowego działania ratowniczego aparatu tleno-
wego. Ewentualny specyficzny posmak jest rzeczą normalną i nie
stanowi zagrożenia.
— Nie uszkodzić worka oddechowego ani go nie ściskać, w przeciw-
nym razie niezbędne do życia tlen zostanie utracony.
— W razie wymiotów wyjąć ustnik z ust i zatkać go kciukiem lub
zdjąć kaptur. Nie wymiotować do ratowniczego aparatu tleno-
wego!
Aby nie wdychać zawierającego szkodliwe substancje powietrza
z otoczenia, po ponownym założeniu ustnika lub kaptura należy
najpierw odetchnąć powietrzem z ratowniczego aparatu tleno-
wego.
Koniec użycia
Zapas tlenu kończy się, gdy wdychanie staje się cięższe a worek
oddechowy zaczyna wiotczeć.
Ratownicze aparaty tlenowe używane w górnictwie podziemnym nie
mogą być po użyciu zostawiane pod ziemią.
Czyszczenie
OSTROŻNIE
Ratowniczego aparatu tlenowego nie wolno otwierać do czyszcze-
nia.
Zdjąć zabezpieczenie przeciwwtrząsowe i pas do przenoszenia z
ratowniczego aparatu tlenowego i oczyścić w kąpieli wodnej z
dodatkiem mydła.
Ratowniczy aparat tlenowy zeszczotkować na mokro.
Woda powinna mieć ciepłotę ręki. Można dodać łagodnego środ-
ka czyszczącego.
Wszystkie części gruntownie wysuszyć w temperaturze pokojo-
wej lub w suszarce (maks. 45
Zamontować z powrotem zabezpieczenie przeciwwtrząsowe i pas
do przenoszenia.
Składowanie
Ratowniczy aparat tlenowy przechowywać w chłodnym i suchym
miejscu. Temperatura składowania, patrz "Dane techniczne" na
stronie 42.
Konserwacja
Wymiana wziernika
Uszkodzony wziernik wykręcić kluczem czołowym otworowym
(wielkość: 35 mm).
Nowy wziernik założyć z o-ringiem i wkręcić w obudowę kluczem
czołowym otworowym (moment obrotowy dokręcania: 2,5 Nm).
Demontaż pierścienia do przenoszenia
Pierścień do przenoszenia wyważyć wkrętakiem z nosków mocu-
jących na bokach ratowniczego aparatu tlenowego.
Ściągnąć pierścień do przenoszenia (ewentualnie razem z zabez-
pieczeniem przeciwwstrząsowym) ze spodu obudowy.
Montaż pierścienia do przenoszenia
Pierścień do przenoszenia (ewentualnie razem z zabezpiecze-
niem przeciwwstrząsowym) wsunąć na Dolna część obudowy tak,
aby pierścień do przenoszenia został zablokowany zatrzaskami.
Zwrócić uwagę na dopasowanie.
Demontaż zabezpieczenia przeciwwstrząsowego
Zdemontować pierścień do przenoszenia.
Aby odłączyć zabezpieczenie przeciwwtrząsowe od pierścienia
mocującego, ściągać pojedynczo otwory mocujące zabezpiecze-
nia przeciwwstrząsowego z jego haczyków.
Montaż zabezpieczenia przeciwwstrząsowego
Aby zamocować zabezpieczenie przeciwwtrząsowe, naciągać
pojedynczo otwory mocujące zabezpieczenia przeciwwstrząso-
wego na haczyki pierścienia mocującego.
Zamontować pierścień do przenoszenia
o
C).
41

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Dräger Oxy 3000

This manual is also suitable for:

Oxy 6000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Philippe Dec 15, 2017 12:10:
    Hi, there is any guide lines relative to transport this produce in planes?