Download  Print this page

Advertisement

Sikkerhetsregler
Følg bruksanvisningen
All anvendelse av oksygenselvredderen forutsetter at denne bruks-
anvisningen kjennes og overholdes nøye.
Oksygenselvredderen er bare beregnet for den bruk som er beskre-
vet.
Vedlikehold
Oksygenselvredderen er vedlikeholdsfri. Den må likevel inspiseres
nøye.
Bruk bare originale Dräger-deler til vedlikehold.
Tilbehør
Benytt kun tilbehør oppført i bestillingslisten.
Sikkerhetssymboler i denne bruksanvisningen
I denne bruksanvisningen benyttes en hel del advarsler angående
noen risikoer og farer som kan oppstå ved bruk av apparatet. Disse
advarslene inneholder "Signalord", som skal gjøre oppmerksom gra-
den av fare som kan forventes. Disse signalord og de tilhørende farer
er følgende:
ADVARSEL
En potensiell farlig situasjon kan føre til død eller alvorlige legems-
beskadigelser hvis det ikke treffes tilsvarende forsiktighetsforan-
staltninger.
FORSIKTIG
En potensiell farlig situasjon kan føre til alvorlige legemsbeskadigel-
ser eller materielle skader hvis det ikke treffes tilsvarende forsiktig-
hetsforanstaltninger.
Kan også benyttes for å advare mot lettsindig fremgangsmåte.
ANVISNING
Ekstra informasjon om bruk av apparatet.
Beskrivelse
Dräger Oxy 3000/6000 er en oksygenselvredder med lukket pendel-
luftsystem. Det er uavhengig av omgivelsesluften. Den utåndede luf-
ten forbedres ved hjelp av kjemisk bundet oksygen. Kilde til
oksygenet er kaliumhyperoksid (KO
Dräger Oxy 3000 har en nominell brukstid på 30 minutter.
Dräger Oxy 6000 har en nominell brukstid på 60 minutter. Brukstiden
er avhengig av brukerens pustemåte.
Oksygenselvredderen er som standard utstyrt med en passiv trans-
ponder. Alt etter apparatets konfigurasjon har oksygenselvredderen
enten starter eller ikke starter, og et munnstykke med neseklemme
eller en hette med halvmaske som pustetilkobling.
Bruksområde
Oksygenselvredderen er et apparat for bruk i nødstilfeller for rømning
fra områder hvor det finnes røyk, giftige gasser eller mangel på oksy-
gen.
Begrensning av bruksområdet
Oksygenselvredderen skal ikke brukes i områder hvor det er over-
trykk.
Oksygenselvredderen er kun egnet for bruk i områder med tempera-
turklasser T1, T2, T3 og T4 (se tysk retningslinje VDE 0171 eller
internasjonal standard IEC 60079). Maksimal overflatetemperatur
o
skal ligge under 135
C.
Personer med gebiss eller briller bør bruke en oksygenselvredder
med hette, en oksygenselvredder med munnstykke og vernebriller er
kun delvis egnet.
Godkjennelser
Oksygenselvredderen samsvarer med DIN EN 13 794 og oppfyller
alle krav i EU-direktiv PSA 89/686/EF.
32
).
2
Hva er hva
Hus
1
9
8
7
6
5
4
3
1
Visir med fuktighetsindikator og varselsindikator (valgfri)
2
Støtbeskyttelse (valgfri)
3
Åpner med plombe
4
Strammebånd
5
Hus-underdel
6
Tekstfelt
7
Beltesløyfer for feste av oksygenselvreddere til beltet (ikke vist:
feste for skuderreim)
8
Bærering
9
Hus-overdel
Funksjonsdel med munnstykke og neseklemme
11
10
20
10 Munnstykke
11 Nakkebånd
12 Neseklemme
13 Varmeutveksler
14 Pusteslange
15 Starter (valgfri)
16 Pustepose
17 KO
-patron
2
18 Knappe-lask
19 Brille
20 Brystbånd
2
12
13
14
15
16
17
18
19

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Dräger Oxy 3000

This manual is also suitable for:

Oxy 6000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Philippe Dec 15, 2017 12:10:
    Hi, there is any guide lines relative to transport this produce in planes?