Download  Print this page

Advertisement

Dräger Oxy 6000
bez pierścienia mocującego/zabezpieczenia
przeciwwstrząsowego
z pierścieniem mocującym do
noszenia na biodrze
z pierścieniem mocującym do noszenia
na biodrze/zabezpieczeniem
przeciwwstrząsowym
z pierścieniem mocującym do noszenia
na ramieniu
z pierścieniem mocującym do noszenia
na ramieniu/zabezpieczeniem
przeciwwstrząsowym
Zespół funkcyjny
1)
Trwałość
WSKAZÓWKA
Dla klientów działających w zakresie objętym nadzorem Stowarzy-
szenia Zawodowego Górnictwa (BBG).
W zakresie nadzoru BBG obowiązują "Zalecenia BBG dotyczące
ratownictwa górniczego w zakresie użytkowania i utrzymania
ratowniczych aparatów tlenowych".
Zawierają one harmonogramy kontroli i przedłużania okresu użyt-
kowania ratowniczych aparatów tlenowych w tych zakładach,
uzgodnione z właściwymi władzami górniczymi.
1) W systemie jednozmianowym maks. 8 godzin pracy dziennie i 5 dni robo-
czych w tygodniu;
w systemie wielozmianowym trwałość odpowiednio się zmienia.
Lista zamówieniowa
Nazwa i opis
248 x 212 x 121 mm
253 x 212 x 130 mm
Dräger Oxy 3000
(do przenoszenia na biodrze, bez zabezpieczenia
przeciwwstrząsowego)
253 x 217 x 132 mm
Dräger Oxy 3000
(do przenoszenia na biodrze, z zabezpieczeniem
267 x 212 x 121 mm
przeciwwstrząsowym)
Dräger Oxy 3000
(kaptur, do przenoszenia na ramieniu, z zabezpie-
267 x 217 x 121 mm
czeniem przeciwwstrząsowym)
190 x 240 x 100 mm
Dräger Oxy 6000
10 lat
(do przenoszenia na ramieniu, bez zabezpieczenia
przeciwwstrząsowego)
Dräger Oxy 6000
(do przenoszenia na ramieniu, z zabezpieczeniem
przeciwwstrząsowym)
Dräger Oxy 6000
(kaptur, do przenoszenia na ramieniu, z zabezpie-
czeniem przeciwwstrząsowym)
Aparat treningowy Dräger Oxy 3000
Aparat treningowy Dräger Oxy 6000
Wziernik
O-ring do wziernika
Pas barkowy
Pas biodrowy
do aparatu Dräger Oxy 3000
Zabezpieczenie przeciwwtrząsowe
Uchwyt naścienny
Pierścień mocujący do noszenia na ramieniu
Pierścień mocujący do noszenia na biodrze
Pierścień do przenoszenia na ramieniu
ze złączem do zabezpieczenia przeciwwstrząsowe-
go
Pierścień mocujący do noszenia na biodrze
ze złączem do zabezpieczenia przeciwwstrząsowe-
go
do aparatu Dräger Oxy 6000
Zabezpieczenie przeciwwtrząsowe
Uchwyt naścienny
Pierścień mocujący do noszenia na ramieniu
Pierścień mocujący do noszenia na biodrze
Pierścień mocujący do noszenia na ramieniu
ze złączem do zabezpieczenia przeciwwstrząsowe-
go
Pierścień mocujący do noszenia na biodrze
ze złączem do zabezpieczenia przeciwwstrząsowe-
go
1) W przyszłości będą dostępne dodatkowe warianty w systemie modułowym.
Części zamienne są podane w wykazie części zamiennych
1167.490.
1)
1)
1)
1)
1)
1)
Numer
katalogowy
63 05 100
63 05 200
63 05 400
63 06 100
63 06 200
63 06 400
63 07 300
63 07 100
63 05 122
63 05 083
63 05 135
na zapytanie
63 05 004
63 05 210
63 05 182
63 05 189
63 05 062
63 05 009
63 06 004
63 06 170
63 06 182
63 06 189
63 06 062
63 06 009
43

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Dräger Oxy 3000

This manual is also suitable for:

Oxy 6000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Philippe Dec 15, 2017 12:10:
    Hi, there is any guide lines relative to transport this produce in planes?