Download  Print this page

Advertisement

Dla własnego bezpieczeństwa
Przestrzeganie instrukcji obsługi
Każde użytkowanie ratowniczego aparatu tlenowego zakłada dokład-
ną znajomość i przestrzeganie tej instrukcji obsługi.
Ratowniczy aparat tlenowy przeznaczony jest wyłącznie do opisa-
nego użytku.
Utrzymanie w dobrym stanie
Ratowniczy aparat tlenowy nie wymaga konserwacji. Musi być nato-
miast regularnie kontrolowany.
W celu utrzymania w dobrym stanie używać wyłącznie oryginalnych
części Dräger.
Akcesoria
Należy używać wyłącznie akcesoriów wyszczególnionych w liście
zamówieniowej.
Symbole bezpieczeństwa użyte w tej instrukcji
W niniejszej instrukcji zastosowano szereg ostrzeżeń o ryzykach i
zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w trakcie użytkowania urządze-
nia. Ostrzeżenia te zawierają "słowa sygnałowe", których celem jest
zwrócenie uwagi na stopień potencjalnego zagrożenia. Poniżej poda-
jemy te słowa sygnałowe i odpowiadające im zagrożenia:
OSTRZEŻENIE
Zaniechanie odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić
do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała w wyniku potencjalnych sytua-
cji niebezpiecznych.
OSTROŻNIE
Zaniechanie odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić
do obrażeń ciała lub szkód materialnych w wyniku potencjalnych
sytuacji niebezpiecznych.
Może także ostrzegać przed lekkomyślnym postępowaniem.
WSKAZÓWKA
Dodatkowa informacja o zastosowaniu urządzenia.
Opis
Dräger Oxy 3000/6000 to ratowniczy aparat tlenowy z zamkniętym
obiegiem układu oddychania. Jest niezależny od powietrza atmosfe-
rycznego. Wydychane powietrze jest uzdatniane chemicznie związa-
nym tlenem. Źródłem tlenu jest dwutlenek potasu (KO
Dräger Oxy 3000 ma nominalny czas działania 30 minut.
Dräger Oxy 6000 ma nominalny czas działania 60 minut. Czas dzia-
łania zależy jednak od potrzeb oddechowych użytkownika.
Ratownicze aparaty tlenowe są standardowo wyposażone w trans-
ponder pasywny. Zależnie od konfiguracji ratowniczy aparat tlenowy
jest lub nie jest wyposażony w starter oraz jest wyposażony w ustnik
z zaciskiem na nos lub w kaptur z półmaską jako przyłączem odde-
chowym.
Przeznaczenie
Ratowniczy aparat tlenowy jest urządzeniem awaryjnym do ewakua-
cji z miejsc, w których występuje dym, toksyczne gazy lub niedobór
tlenu.
Ograniczenia w zastosowaniu
Ratowniczy aparat tlenowy nie może być używany w otoczeniu, w
którym występuje nadciśnienie.
Ratowniczy aparat tlenowy nadaje się do stosowania tylko w klasach
temperaturowych T1, T2, T3 i T4 (patrz niemieckie przepisy
VDE 0171 lub norma międzynarodowa IEC 60079). Maksymalna
temperatura powierzchni jest niższa niż 135
Osoby używające protez zębowych oraz noszące okulary powinny
używać ratowniczych aparatów tlenowych z kapturem. Aparat z ust-
nikiem i okularami ochronnymi nadaje się tylko warunkowo.
Dopuszczenia
Ratownicze aparaty tlenowe są zgodne z wymaganiami
DIN EN 13 794 oraz spełniają wymagania Dyrektywy Europejskiej
PSA 89/686/WE.
38
Części urządzenia
Obudowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zespół funkcyjny z ustnikiem i klamrą na nos
).
2
10 Ustnik
11 Pas nakarczny
12 Klamra na nos
13 Wymiennik ciepła
14 Wąż oddechowy
15 Starter (opcja)
16 Worek oddechowy
o
C.
17 Wkład KO
18 Szlufka zapinana na zatrzask
19 Okulary
20 Pas piersiowy
1
9
8
7
6
5
4
3
Wziernik ze wskaźnikiem wilgotności i wskaźnikiem ciepła (opcja)
Zabezpieczenie przeciwwtrząsowe (opcja)
Otwieracz z plombą
Pasy mocujące
Dolna część obudowy
Tabliczka znamionowa
Szlufki do zamocowania ratowniczego aparatu tlenowego do
paska (nie pokazane na rysunku: zamocowanie do pasa barko-
wego)
Pierścień mocujący
Górna część obudowy
11
10
20
2
2
12
13
14
15
16
17
18
19

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Dräger Oxy 3000

This manual is also suitable for:

Oxy 6000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Philippe Dec 15, 2017 12:10:
    Hi, there is any guide lines relative to transport this produce in planes?