Download  Print this page

Advertisement

Zespół funkcyjny z kapturem
26
25
21 Membrana głosowa
22 Zawór zapobiegający uduszeniu
23 Pas nakarczny
24 Wymiennik ciepła
25 Pas napinający
26 Kaptur
Sposób noszenia
Przy codziennym noszeniu przy sobie, ratowniczy aparat tlenowy
należy nosić przewieszony przez bark lub zaczepiony do paska.
Ratowniczy aparat tlenowy może być przechowywany w stałym miej-
scu w uchwycie naściennym.
Oznakowanie
Na tabliczce znamionowej zamieszczone są następujące informacje:
— data produkcji,
— numer seryjny,
— numer katalogowy,
— identyfikator dopuszczenia,
— norma kontrolna,
— oznaczenie urządzenia,
— nominalny czas działania urządzenia (patrz "Opis" na stronie 38).
Przed użyciem
Przed uruchomieniem
Przed uruchomieniem na tabliczce znamionowej należy wpisać ter-
min dostawy. Do zapisu nie wolno używać cyfr wybijanych. Dräger
zaleca grawerowanie lub wytrawianie.
Przed pierwszym użyciem przedsiębiorca/użytkownik musi zapewnić
spełnienie następujących warunków (patrz Dyrektywa Europejska
89/656/WE):
— konieczne jest prawidłowe dopasowanie, m.in. w celu zapewnie-
nia niezawodnej szczelności,
— środki ochrony osobistej muszą być dopasowane do wszystkich
innych środków ochrony osobistej używanych w tym samym cza-
sie (np. kamizelka ochronna),
— środki ochrony osobistej muszą nadawać się do warunków miej-
sca pracy,
— środki ochrony osobistej muszą spełniać wymagania użytkownika
urządzeń do ochrony dróg oddechowych w zakresie ergonomii i
wpływu na zdrowie.
21
22
23
24
18
Codzienna kontrola
Wymienione niżej czynności muszą być wykonywane codziennie.
Niespełnienie któregoś z wymienionych kryteriów wymaga wycofania
ratowniczego aparatu tlenowego z użycia lub przesłania go do kon-
troli do firmy Dräger!
WSKAZÓWKA
Jeżeli ratowniczy aparat tlenowy został poddany nadzwyczajnemu
obciążeniu (uderzenie, nacisk itd.), należy natychmiast wykonać
wymienione kontrole.
Sprawdzić, czy ratowniczy aparat tlenowy jest kompletny.
Sprawdzić, czy plomba nie jest uszkodzona.
Na plombie nie mogą być widoczne ślady białego przełomu. Ślady
białego przełomu wskazują na uszkodzenie plomby.
Sprawdzić, czy pokrywa jest zamknięta.
Sprawdzić, czy otwieracz jest zaryglowany i nieuszkodzony.
Haczyk zatrzaskowy musi być zatrzaśnięty.
Sprawdzić, czy pierścień do przenoszenia przylega ściśle do
spodu obudowy.
Jeżeli ratowniczy aparat tlenowy jest noszony na pasie barko-
wym, sprawdzić, czy pas barkowy jest zaryglowany na pierścieniu
do przenoszenia.
Sprawdzić, czy uszczelka nie jest uszkodzona.
Upewnić się, czy na obudowie nie ma pęknięć lub dziur.
Upewnić się, czy na spodzie obudowy nie ma wgnieceń głęb-
szych niż 2 mm.
Kontrola wziernika: Jeżeli w rejon wziernika daje się przesypać
dużo żółtych odłamków o wielkości kryształka cukru lub więk-
szych, ratowniczy aparat tlenowy musi zostać wycofany z eksplo-
atacji.
Po wieloletnim noszeniu cienka, żółta, przywarta warstwa pyłu
jest zjawiskiem normalnym i nie ogranicza sprawności urządze-
nia.
Upewnić się, czy wziernik nie jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy wskaźnik
wilgotności (1) jest brązowy.
Gdy wilgoć dostanie się do
ratowniczego aparatu tleno-
wego, wskaźnik wilgotności
zmienia barwę z brązowej
na turkusową.
Jeżeli ratowniczy aparat tle-
nowy jest wyposażony w
opcjonalny wskaźnik ciepła:
sprawdzić, czy wskaźnik
ciepła (2) jest jasny. Gdy
urządzenie nagrzeje się zbyt mocno, wskaźnik ciepła staje się
ciemny.
Jeżeli ratowniczy aparat tlenowy jest używany zgodnie z
SANS 1737, upewnić się, czy jest zamontowane i nieuszkodzone
zabezpieczenie przeciwwtrząsowe.
Obsługa ratowniczego aparatu tlenowego
— Regularnie ćwiczyć obsługę ratowniczego aparatu tlenowego za
pomocą urządzenia treningowego
— Ratowniczy aparat tlenowy otwierać tylko w celu użycia!
W przeciwnym razie wilgoć z powietrza atmosferycznego dosta-
nie się do otwartego ratowniczego aparatu tlenowego, wpływając
negatywnie na jego działanie.
Otwartych urządzeń nie wolno z powrotem zamykać. Należy je
traktować jako używane i nie wolno ich przechowywać, lecz nale-
ży przekazać je do utylizacji (patrz "Utylizacja" na stronie 42).
— Sprawdzać ratowniczy aparat tlenowy przed każdym zabraniem/
codziennie (patrz "Codzienna kontrola").
— Używać ratowniczego aparatu tlenowego tylko raz.
OSTRZEŻENIE
Unikać dostawania się materiałów palnych (benzyny, smarów, roz-
puszczalników itd.) przed lub w trakcie używania ratowniczego apa-
ratu tlenowego, grozi to pożarem!
Istnieje też niebezpieczeństwo zapłonu, jeżeli zniszczenie ratowni-
czego aparatu tlenowego spowoduje kontakt chemikaliów tleno-
twórczych z substancjami palnymi, np. węglem.
1) Nie jest częścią składową Badania Oceny Typu WE.
1
2
1)
.
39

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Dräger Oxy 3000

This manual is also suitable for:

Oxy 6000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Philippe Dec 15, 2017 12:10:
    Hi, there is any guide lines relative to transport this produce in planes?