Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 95

Table of Contents

Advertisement

Fortsæt som beskrevet ovenfor med at sætte
spolen på værktøjet.
Brug kun den rigtige type trimmertråd fra
Black & Decker.
Opbevaring
Hvis værktøjet ikke skal bruges i flere måneder,
er det bedst at lade batteriet være tilsluttet
opladeren. Gør i modsat fald følgende:
Oplad batteriet fuldstændigt.
Opbevar værktøjet tørt og sikkert.
Opbevaringstemperaturen skal altid være
mellem +5 °C og +40 °C.
Før værktøjet tages i brug igen efter længere
tids opbevaring, skal batteriet oplades fuldt
igen.
FEJLFINDING
Hvis værktøjet ikke virker korrekt, skal du gøre
følgende. Hvis dette ikke løser problemet,
kontakt et Black & Decker servicecenter.
Værktøjet kører langsomt
Kontrollér, at spolehuset kan rotere frit.
Rens det eventuelt.
Kontrollér, at trimmertråden ikke stikker
længere ud end 10-12 cm fra spolehuset.
Hvis det er tilfældet, skal den skæres af, så den
netop når skærebladet til trimmertråden.
Slut batteriet til opladeren, og slut denne til
strømmen. Vent til den grønne indikatorlampe
lyser for at sikre dig, at batteriet er fuldt
opladet.
Den automatiske trådføder virker ikke
Tryk knapperne ned og hold dem, og fjern
spoledækslet fra spolen.
Løft spolen ca. 6 mm, og træk i trimmertråden,
til den stikker 8-10 cm ud fra huset. Hvis der
ikke er tilstrækkelig meget tråd på spolen,
skal du indsætte en ny spole trimmertråd som
beskrevet ovenfor.
Skub spolen på plads igen, og drej den let,
indtil den sidder fast.
Tilpas knapperne på spoledækslet til hullerne
i huset.
GLC120_EUR.PM5
Skub dækslet på huset, indtil det klikker sikkert
på plads.
Hvis trimmertråden stikker ud på den anden
side af skærebladet på trimmeren, skal den
skæres af, så den netop når skærebladet.
Hvis den automatiske trådføder stadig ikke virker,
eller hvis spolen er blokeret, kan du prøve
følgende:
Rens omhyggeligt spoledækslet og -huset.
Fjern spolen, og kontrollér, at vægtarmen (32)
kan bevæge sig frit (fig. E).
Fjern spolen, og sno trimmertråden af.
Vind den derefter pænt på spolen igen som
beskrevet ovenfor. Sæt spolen på plads igen
som beskrevet.
Skub dækslet på spolehuset, indtil det klikker
sikkert på plads.
Værktøj
Batteri (fig. O & P)
Pb
95
D A N S K
MILJØ
Når dit værktøj er slidt op, beskyt da
naturen ved ikke at kaste det bort sammen
med almindeligt affald. Aflever det til et
opsamlingssted i din kommune eller til et
Black & Decker serviceværksted.
Hvis du selv ønsker at bortskaffe værktøjet,
skal batteriet fjernes som beskrevet
herunder og bortskaffes i overensstemmelse
med gældende miljøbestemmelser.
Batteriet indeholder opløst svovlsyre,
som kan være skadelig. Svovlsyre på
huden giver forbrændinger, og kommer
det i kontakt med øjnene kan det
medføre tab af synet. Skyl straks med
vand, hvis det kommer i berøring med
huden. Neutraliser med en mild alkalisk
opløsning som f. eks. mælk eller
tvekulsurt natron. Rens med rigeligt
rent vand i mindst 10 minutter, hvis det
kommer i kontakt med øjnene.
Søg lægehjælp.
06-10-2000, 08:56
95

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents