Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 87

Table of Contents

Advertisement

Verktøyet går sakte
Sjekk at spolehuset kan rotere fritt. Rengjør det
nøye, om nødvendig.
Sjekk at trimmertråden ikke stikker lenger ut
enn 10-12 cm fra spolehuset. Hvis den gjør
det, kutt den av slik at den akkurat når frem
til skjærekniven.
Kople batteriet til laderen og kople laderen
til strøm. Vent til den grønne indikatorlampen
begynner å lyse, slik at du er sikker på at
batteriet er helt ladet opp.
Automatisk trådmating fungerer ikke
Hold tappene nede og fjern spolehuset fra
spolen.
Løft spolen omtrent 6 mm og trekk
trimmertråden ut til den stikker 8-10 cm ut fra
huset. Hvis det ikke er nok trimmertråd igjen på
spolen, installer en ny spole med trimmertråd
som forklart ovenfor.
Trykk spolen på plass og roter den litt til den
sitter der den skal.
Sett tappene på spoledekslet mot hullene i huset.
Trykk dekslet på huset til det klikker seg fast på
plass.
Hvis trimmertråden stikker lenger ut enn til
skjærekniven, kutt den av slik at den akkurat
når frem til kniven.
Hvis den automatiske trådmatingen ikke fungerer
eller spolen har satt seg fast, kan du prøve disse
løsningene:
Rengjør spoledeksel og -hus nøye.
Ta ut spolen og sjekk om vektarmen (32)
kan bevege seg fritt (fig. E).
Ta ut spolen og vikle av trimmertråden,
og vikle den så jevnt på igjen som forklart
ovenfor. Sett spolen på plass som angitt.
Trykk dekslet på huset til det klikker seg fast på
plass.
GLC120_EUR.PM5
Verktøy
Batteri (fig. O & P)
Pb
Om mulig bør du kjøre verktøyet helt til
batteriet er utladet.
Fjern støttehåndtaket fra verktøyet.
Legg verktøyet på et fast underlag slik at du
kommer til skruene (36) i håndtakets deksel
(fig. O).
Ta skruene (36) ut av håndtakets deksel.
Fjern den øverste delen av dekselet.
Ta skruene (37) ut av batteriet (fig. P).
Fjern den øverste delen av batteriet.
Koble fra ledningene (38) på batterikontaktene
(39).
Legg batteriet i en egnet innpakning for å sikre
at kontaktene ikke kan kortsluttes. Ta med
batteriet til forhandleren eller den lokale
kildesorteringsstasjonen. Batteriene vil da bli
resirkulert eller tatt hånd om på en
miljøvennlig måte.
87
N O R S K
MILJØ
Når verktøyet ditt er utslitt, beskytt naturen
ved ikke å kaste det sammen med annet
vanlig avfall. Lever det til kildesortering
eller der du kjøpte verktøyet.
Hvis du vil kassere verktøyet selv,
må batteriet fjernes slik det er beskrevet
nedenfor, og deponeres i henhold til
gjeldende lover og regler.
Batterivæsken inneholder fortynnet
svovelsyre, som kan være skadelig.
Svovelsyre fremkaller brannsår på hud,
og kan forårsake tap av synet hvis det
kommer i øynene. Skyll straks med vann
ved hudkontakt. Nøytraliseres med mild
alkalisk oppløsning, som melk eller
natron. Hvis du får væsken i øynene,
må du rense dem med rikelig rent vann
i minst 10 minutter. Oppsøk lege.
Ikke kortslutt batterikontaktene.
Vær oppmerksom på at batteriet er
tungt.
06-10-2000, 08:55
87

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents