Black & Decker GLC1201 Manual page 47

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Zorg ervoor dat u voor gebruik weet
hoe u de machine in geval van nood
uitschakelt.
Het gebruik volgens bestemming is
beschreven in deze handleiding.
Gebruik ter voorkoming van lichamelijk
letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen
accessoires en hulpstukken. Gebruik de
machine uitsluitend volgens bestemming.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Werkomgeving
Stel de machine niet bloot aan regen.
Gebruik de machine niet in een vochtige of
natte omgeving.
Gebruik de machine alleen bij daglicht of
goede kunstmatige verlichting.
Persoonlijke bescherming
Draag stevige schoenen of laarzen om uw
voeten te beschermen. Gebruik de machine
niet met open sandalen of blootsvoets.
Draag een lange broek om uw benen te
beschermen.
Gebruik van de machine
Blijf voortdurend opletten. Houd uw aandacht
bij uw werk. Ga met verstand te werk.
Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
Indien de machine ongewoon gaat trillen,
dient u hem onmiddellijk uit te schakelen.
Laat roterende onderdelen tot stilstand komen
alvorens de machine op beschadigingen en
losgeraakte onderdelen te controleren.
Veiligheid van anderen
Verbied kinderen en personen die niet van de
inhoud van deze handleiding op de hoogte
zijn het gebruik van de machine.
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten
het werkgebied en laat ze de machine niet
aanraken.
Onthoud dat de gebruiker verantwoordelijk
kan worden gesteld voor ongelukken of
gevaren aan andere mensen of hun
eigendommen.
GLC120_EUR.PM5
Na gebruik
Schakel de machine uit en vergewis u ervan
dat de bewegende delen tot stilstand zijn
gekomen alvorens u de machine zonder
toezicht achterlaat of enig onderdeel van de
machine verwisselt, reinigt of controleert.
Indien niet in gebruik, dient de machine te
worden opgeborgen op een droge plaats.
Kinderen mogen geen toegang hebben tot
opgeborgen machines.
Inspectie en reparatie
Controleer de machine voor gebruik en na
harde schokken op beschadigde of defecte
onderdelen. Controleer of alle bewegende
delen correct gemonteerd zijn, of er geen
onderdelen gebroken zijn, of er geen
beschermkappen en schakelaars beschadigd
zijn en of er andere gebreken zijn die invloed
op de werking van de machine zouden kunnen
hebben. Controleer of de ontgrendelingsknop
naar behoren functioneert.
Gebruik de machine niet als enig onderdeel
defect is. Gebruik de machine niet als de
aan/uit-schakelaar niet werkt.
Gebruik de machine nooit als een beveiliging
of afdekking beschadigd is of ontbreekt.
Vergewis u er van dat de machine correct werkt.
Defecte onderdelen dienen door een erkend
servicecentrum te worden gerepareerd of
vervangen.
Probeer nooit om enig onderdeel te
verwijderen of vervangen, anders dan in deze
handleiding beschreven. Gebruik uitsluitend
reserveonderdelen en accessoires van
Black & Decker.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor strimmers
De machine is voorzien van de volgende
pictogrammen:
47
N E D E R L A N D S
Draag een veiligheidsbril als u deze
machine bedient.
Het snijdraad draait nog een aantal
seconden rond nadat de machine is
uitgeschakeld. Probeer nooit om het
draad zelf tot stilstand te brengen.
06-10-2000, 08:50
47

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents