Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 48

Table of Contents

Advertisement

N E D E R L A N D S
360˚
Houd mensen en dieren tenminste 6 m uit
de buurt van de snijdraad.
Stel de machine niet bloot aan regen of
overmatige vochtigheid.
Controleer voordat u de machine in gebruik
neemt of er geen stokjes, steentjes, draad en
andere objecten op het te bewerken oppervlak
liggen.
Gebruik de machine alleen in de juiste positie,
met het snijdraad in de buurt van de grond
(zie afbeeldingen). Schakel de machine nooit in
een andere positie in.
Schakel de machine nooit in als uw handen of
voeten zich in de buurt van de snijdraad
bevinden.
Raak nooit de snijdraad aan terwijl de machine
is ingeschakeld.
Ga niet te werk op steile taluds. Zorg altijd voor
een juiste, stabiele houding. Houd er rekening
mee dat pas gemaaid gras vochtig en glad is.
Ga voorzichtig te werk bij graskanten en
grindpaden en -wegen, omdat stenen en
grond door de snijdraad kunnen worden
weggeslingerd.
Zet de machine niet neer voordat de snijdraad
volledig tot stilstand is gekomen.
Gebruik uitsluitend het geschikte type
Black & Decker-snijdraad. Gebruik nooit
snijdraad van metaal of vislijn.
Voorkom verwonding door het snijmes.
Raak het mes niet aan. Breng na het verlengen
van de snijdraad de machine altijd weer in de
normale stand terug alvorens hem in te
schakelen.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor
accu's en opladers
Accu
Probeer nooit een accu te openen.
Bewaar accu's niet op plaatsen waar de
temperatuur 40 °C kan overschrijden.
Laad accu's uitsluitend op bij een
omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 40 °C.
48
GLC120_EUR.PM5
Laad accu's uitsluitend in een droge,
goed geventileerde ruimte.
Laad accu's uitsluitend op met behulp van de
meegeleverde oplader.
Probeer nooit een beschadigde accu op te
laden.
Controleer voor het opladen of de
accuaansluiting droog en schoon is.
Volg bij het afdanken van de accu de
instructies in de paragraaf "Milieu" op.
Onder extreme gebruikscondities kan er vloeistof
uit de accu vrijkomen.
Indien accuzuur met de huid in aanraking is
gekomen, spoel dan de huid onmiddellijk met
water af. Neutraliseer het zuur met een milde
basische oplossing, zoals melk of natronloog.
Indien accuzuur in de ogen is gekomen, spoel
de ogen dan gedurende minimaal 10 minuten
met schoon stromend water. Raadpleeg een
arts.
De accu is voorzien van het volgende pictogram:
Oplader
Gebruik uw Black & Decker oplader uitsluitend
voor het opladen van accu's van het
meegeleverde type. Andere accu's kunnen
barsten, wat tot letsel en materiële schade kan
leiden.
Laat een defect netsnoer onmiddellijk vervangen.
Stel de oplader niet aan water bloot.
Open de oplader niet.
Steek geen voorwerpen in het inwendige van
de oplader.
48
De accu bevat verdund zwavelzuur, een
stof die gevaarlijk kan zijn. Bij aanraking
met de huid veroorzaakt zwavelzuur
brandwonden; bij aanraking met de ogen
kan blindheid het gevolg zijn.
Verbrand de accu nooit.
06-10-2000, 08:50

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents