Download Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 79

Hide thumbs

Advertisement

Verktyget går långsamt.
Kontrollera att spolhuset kan rotera fritt.
Rengör det försiktigt om det behövs.
Kontrollera att trimtråden inte sticker ut ur
spolhuset mer än 10-12 cm. Om den sticker ut
längre ska den kapas så att den bara når fram
till skärbladet.
Anslut batteriet till laddaren och anslut
laddaren till vägguttaget. Vänta tills den gröna
indikatorn tänds, så att du är säker på att
batteriet är helt fulladdat.
Den automatiska trådmatningen fungerar inte
Håll knapparna intryckta och ta bort
spolskyddet från spolen.
Lyft upp spolen omkring 6 mm och dra
i trimtråden tills den sticker ut 8-10 cm utanför
spolhuset. Om det är för lite tråd kvar på
spolen byter du till en ny spole med trimtråd.
Följ anvisningarna ovan.
Tryck tillbaka spolen på plats och vrid en aning
på den så att den kommer rätt.
Rikta in knapparna på spolskyddet mot hålen
i spolhuset.
Tryck på spolskyddet på spolhuset tills det
snäpper på plats ordentligt.
Om trimtråden sticker ut utanför skärbladet ska
den kapas så att den bara når fram till bladet.
Prova följande olika åtgärder om den automatiska
trådmatningen ändå inte fungerar, eller om spolen
låst sig:
Gör ren spolskyddet och spolen försiktigt.
Tag bort spolen och kontrollera att viktarmen
(32) kan röra sig fritt (fig. E).
Ta bort spolen och linda av hela trimtråden.
Linda sedan på den jämnt igen,
enligt anvisningarna ovan. Sätt tillbaka spolen
enligt anvisningarna.
Tryck på spolskyddet på spolhuset tills det
snäpper på plats ordentligt.
GLC120_EUR.PM5
Verktyg
Batteri (fig. O & P)
Pb
Kör om möjligt verktyget tills batteriet är helt
tomt.
Ta bort stödhandtaget från verktyget.
Placera verktyget på en stadig yta så att du kan
komma åt skruvarna (36) i handtagets
hölje (fig. O).
Tag bort skruvarna (36) från handtagets hölje.
Tag bort den övre delen av höljet.
Tag bort skruvarna (37) från batteriet (fig. P).
Tag bort den övre delen av batteriet.
Koppla loss sladdarna (38) från
batterikontakterna (39).
79
S V E N S K A
MILJÖ
När ditt verktyg är utslitet, skydda naturen
genom att inte slänga det tillsammans
med vanligt avfall. Lämna det till de
uppsamlingsställen som finns i din
kommun eller där du köpt verktyget.
Skydda miljön genom att lämna kasserade
batterier till därför avsedd uppsamlingsplats.
Batteriet innehåller utspädd svavelsyra,
som kan vara skadlig. Svavelsyran
medför brännskador om den kommer
i kontakt med huden och kan medföra
synförlust om den kommer i kontakt
med ögonen. Om svavelsyran kommer
i kontakt med huden, spola omedelbart
med vatten. Neutralisera med en mild
alkalisk lösning såsom mjölk eller
bikarbonat. Om svavelsyran kommer
i kontakt med ögonen, skölj rikligt med
rent vatten i minst 10 minuter.
Uppsök sedan en läkare.
Kortslut inte batteriets kontakter.
Tänk på att batteriet är tungt.
06-10-2000, 08:52
79

Advertisement

loading