Download Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 75

Hide thumbs

Advertisement

Händer och fötter skall hållas borta från
trimtråden innan verktyget startas.
Undvik kroppskontakt med trimtråden när
verktyget är igång.
Arbeta inte i branta sluttningar. Se till att du
står stadigt. Tänk på att nyklippt gräs är fuktigt
och halt.
Var försiktig i närheten av rabatter, grusgångar
eller vägar, trimtråden kan slänga upp jord och
grus.
Lägg inte ner verktyget förrän trimtråden har
stannat helt.
Använd endast trimtråd som rekommenderas
av Black & Decker. Använd aldrig trimtråd av
metall eller fiskelina.
Se till att du inte skadar dig på skärbladet.
Vidrör aldrig bladet. När ny trimtråd har dragits
fram, måste verktyget alltid återställas till sitt
vanliga driftsläge innan det startas.
Extra säkerhetsföreskrifter för batterier och
laddare
Batteri
Försök aldrig öppna batteriet.
Förvara inte batteriet i utrymmen där
temperaturen kan överstiga 40 °C.
Ladda endast inom temperaturområdet 5 °C
till 40 °C.
Ladda endast på en torr och välventilerad plats.
Ladda endast med laddaren som medföljer.
Använd aldrig ett skadat batteri.
Kontrollera före laddningen att batteriets
kontakt är torr och ren.
När batteriet kasseras ska instruktionerna
i kapitlet "Miljö" följas.
Under extrema förhållanden kan batteriläckage
uppstå.
Batteriet innehåller utspädd svavelsyra,
som kan vara skadlig. Svavelsyran medför
brännskador om den kommer i kontakt
med huden och kan medföra synförlust
om den kommer i kontakt med ögonen.
GLC120_EUR.PM5
Om svavelsyran kommer i kontakt med huden,
spola omedelbart med vatten.
Neutralisera med en mild alkalisk lösning
såsom mjölk eller bikarbonat.
Om svavelsyran kommer i kontakt med ögonen,
skölj rikligt med rent vatten i minst 10 minuter.
Uppsök sedan en läkare.
Följande symbol finns på batteriet:
Laddare
Använd Black & Decker-laddaren endast
tillsammans med det batteri som medföljer
verktyget. Andra typer av batterier kan explodera
och förorsaka person- och materialskador.
Byt genast ut skadade sladdar.
Utsätt inte laddaren för vatten.
Öppna inte laddaren.
Gör ingen åverkan på laddaren.
Följande symboler finns på laddaren:
Kontrollera att laddarens spänning
överensstämmer med nätspänningen.
Kartongen innehåller:
1 Uppladdningsbar grästrimmare
1 Laddare
1 Skydd med monteringsskruv
75
S V E N S K A
Batteriet får ej eldas upp.
Endast avsedd för inomhusbruk.
ELEKTRISK SÄKERHET
Laddaren får endast användas med
växelström (från elnätet). Försök aldrig att
köra den på annan ström.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 60335; jordledare är således överflödigt.
Försök aldrig att ersätta laddningsenheten
med en vanlig nätkontakt.
KARTONGENS INNEHÅLL
06-10-2000, 08:52
75

Advertisement

loading