Download Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 74

Hide thumbs

Advertisement

S V E N S K A
Använd inte verktyg för ändamål de inte
är avsedda för. Använd endast tillbehör
och tillsatser som är rekommenderade
i bruksanvisningen och katalogerna.
Användning av annat verktyg eller
tillbehör kan innebära risk för
personskada.
Spara bruksanvisningen lättillgängligt.
Arbetsområde
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte
verktyget på fuktiga eller våta platser.
Använd verktyget endast vid dagsljus eller bra
belysning.
Skyddskläder
Skydda fötterna genom att använda kraftiga
skor eller stövlar. Gå aldrig barfota eller
i öppna sandaler när du använder verktyget.
Skydda benen genom att använda långbyxor.
Användning av verktyget
Var uppmärksam. Titta på det du gör.
Använd sunt förnuft.
Använd inte verktyget när du är trött.
Stäng genast av verktyget om det börjar
vibrera onormalt. Vänta tills verktyget har
stannat helt och kontrollera på eventuella
skador eller lösa delar.
Andra personers säkerhet
Låt aldrig barn, eller personer som inte har läst
denna bruksanvisning använda verktyget.
Tillåt inte barn, besökande eller djur att
komma i närheten av arbetsplatsen eller att
röra vid verktyget.
Tänk på att användaren kan göras ansvarig för
skada på annan person eller egendom.
Efter användning
Stäng av verktyget och se till att alla rörliga delar
har stannat innan du lämnar verktyget utan tillsyn
och innan du börjar byta, rengöra eller inspektera
någon del av verktyget.
När verktyget inte används skall det förvaras
på en torr plats, utom räckhåll för barn.
74
GLC120_EUR.PM5
Kontroll och reparation
Kontrollera att verktyget inte är skadat innan
det används. Kontrollera att de rörliga delarna
inte har fastnat eller är felmonterade.
Kontrollera även att övriga delar och skydd
inte är skadade och att det inte föreligger
några andra fel som kan påverka verktygets
funktion. Kontrollera att låsknappen fungerar
ordentligt.
Använd inte verktyget om fel uppstått på någon
av dess delar. Använd inte verktyget om det inte
kan kopplas till och från med strömbrytaren.
Använd aldrig verktyget utan alla skydd och
kåpor på plats.
Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och
kan utföra de avsedda funktionerna.
Om fel uppstår skall delarna repareras eller
bytas ut av en auktoriserad Black & Decker
serviceverkstad.
Försök aldrig att ta bort eller byta ut andra delar
än de som nämns i denna bruksanvisning.
Använd endast Black & Decker reservdelar och
tillbehör.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för
grästrimmare
Följande varningssymboler finns på verktyget:
360˚
Innan du börjar arbeta ska du kontrollera att
arbetsområdet är fritt från pinnar, stenar,
ståltrådar och andra föremål.
Håll alltid verktyget i rätt läge, med trimtråden
nära marken, se illustrationerna. Starta aldrig
verktyget i något annat läge.
74
Använd skyddsglasögon under arbetet
med maskinen.
Trimtråden stannar först några sekunder
efter det att verktyget har stängts av.
Försök aldrig tvinga trimtråden att stanna.
Tillåt inte barn och djur att uppehålla sig
närmare arbetsområdet än 6 meter.
Undvik att exponera verktyget för regn
och hög luftfuktighet.
06-10-2000, 08:52

Advertisement

loading