Black & Decker GLC1201 Manual page 85

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Pass på at støpslet og ledningen ikke
klemmes fast under verktøyet.
Ladeprosessen (fig. I)
Kople laderen til et strømuttak.
Når batteriet lades, lyser den røde indikatorlampen
(34) på laderen. Når ladingen er fullført, slukker den
røde indikatorlampen, og den grønne
indikatorlampen (35) begynner å lyse. Batteriet kan
stå koplet til laderen på ubestemt tid.
Når du vil bruke verktøyet, kopler du
laderen fra batteriet og strømuttaket.
Justere støttehåndtaket (fig. A & J)
Støttehåndtaket kan justeres inn for optimal
balanse og komfort.
La beskyttelsen (8) hvile på bakken.
Løsne på håndtaksskruen (5).
Flytt håndtaket (4) til ønsket posisjon.
Stram håndtaksskruen godt.
Stille inn verktøyet for trimming eller
kantklipping (fig. K, L & M)
Verktøyet kan brukes i trimmerposisjon, som vist
i fig. K, eller i kantklipperposisjon for klipping av
gress som stikker ut fra plenkanter og blomsterbed,
som vist i fig. L.
Trimmerposisjon (fig. K & M)
Ved trimming skal trimmerhodet være i posisjonen
vist i fig. K. Hvis ikke:
Hold i støttehåndtaket med den ene hånden
og trykk ned frikoplingsknappen for hodet (6)
med den andre hånden (fig. M).
Drei trimmerhodet mot høyre helt til det kommer
i trimmeposisjon.
Slipp frikoplingsknappen.
Sett kantguiden (10) til bakre posisjon.
Kantklipperposisjon (fig. L & M)
Ved kantklipping skal trimmerhodet være i
posisjonen vist i fig. L. Hvis ikke:
Hold i støttehåndtaket med den ene hånden
og trykk ned frikoplingsknappen for hodet (6)
med den andre hånden (fig. M).
GLC120_EUR.PM5
Drei trimmerhodet mot venstre helt til det
kommer i kantklipperposisjon.
Slipp frikoplingsknappen.
Sett kantguiden (10) til fremre posisjon.
Start og stopp (fig. N)
For din egen sikkerhets skyld er dette verktøyet
utstyrt med et dobbelt startesystem. Dette systemet
er utformet for å hindre utilsiktet start.
Starte
Trykk låseknappen (2) forover med tommelen
samtidig som du klemmer på strømbryteren (1).
Slipp låseknappen.
Stoppe
Slipp strømbryteren (1).
Råd for optimalt resultat
Trimming
Hold verktøyet som vist i fig. K.
Sving trimmeren forsiktig fra side til side,
som vist i fig. K.
Arbeid i flere omganger fra toppen av gresset
hvis dette er langt.
Hold verktøyet i god avstand fra harde
gjenstander og ømtålige vekster.
Hvis verktøyet begynner å gå sakte,
reduserer du belastningen.
Kantklipping
Optimale klipperesultater oppnås på kanter som
er dypere enn 50 mm.
Ikke bruk verktøyet til å lage nye kanter.
Bruk en kantspade når du skal lage nye kanter.
Før verktøyet som vist i fig. L. Hold kantguiden
mot plenkanten.
Vil du klippe tettere, vipper du litt på verktøyet.
Generelt
Du oppnår optimale klipperesultater hvis du
bare klipper tørt gress.
85
N O R S K
Prøv aldri å låse en strømbryter i startstilling.
06-10-2000, 08:53
85

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents