Download Print this page

Bezpečnostní Opatření - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bezpečnostní opatření
22 22
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod
dozorem nebo po poučení o bezpečném používání
spotřebiče a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
• Vysavač ERGORAPIDO™ by měly používat
bul
výhradně dospělé osoby za účelem běžného
vysávání v domácnosti.
cro
• Ujistěte se, že je vysavač uložen na suchém místě.
• Veškerý servis či opravy musí být prováděny
cze
autorizovaným servisním střediskem společnosti
Electrolux.
est
• Před čištěním nebo údržbou odpojte vysavač
ERGORAPIDO™ od nabíječky.
slk
• Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
hun
• Obalový materiál, např. plastové pytle, by neměl
být v dosahu dětí. Hrozí riziko udušení.
• Každý vysavač je zkonstruován pro určité napětí.
latv
Zkontrolujte, zda se napětí ve vaší elektrorozvodné
síti shoduje s hodnotou uvedenou na typovém
lith
štítku na nabíječce.
• Používejte pouze originální nabíječku určenou pro
pol
vysavač ERGORAPIDO™.
rom
gre
tur
ukr
slo
Vysavač nikdy nepoužívejte:
• Na mokrých místech,
• blízko hořlavých plynů apod.,
• když spotřebič nese viditelné známky poškození,
• na ostré předměty nebo na kapaliny,
• na horké či chladné uhlíky, zapálené cigaretové
nedopalky apod.,
• na jemný prach, např. ze sádry či betonu, mouku
nebo horký či studený popel.
• Nenechávejte vysavač na přímém slunečním
světle.
• Nevystavujte vysavač silnému horku.
• Články baterie se nesmí rozebírat, zkratovat či
pokládat na kovové povrchy.
• Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů.
• Nedotýkejte se kartáčového válečku, když je
zapnutá funkce čištění a váleček se otáčí.
Použití vysavače za výše uvedených okolností může
vést k vážnému úrazu nebo poškození spotřebiče.
Na takové úrazy a poškození se nevztahuje záruka a
společnost Electrolux za ně nenese odpovědnost.
Tato záruka nekryje snížení provozní doby baterie
z důvodu jejího stáří či používání, jelikož životnost
baterie závisí na množství a způsobu jejího
používání.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V