Download Print this page

Electrolux Ergorapido 12V User Manual page 60

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
60 60
Разопаковане и сглобяване
bul
1. Монтирайте дръжката като внимателно я
поставите в основното тяло.
Raspakiravanje i sastavljanje
cro
1. Postavite ručku tako da je pažljivo umetnete u glavno
kućište.
Vybalení a montáž
cze
1. Nasaďte rukojeť opatrným zasunutím do hlavního
těla.
Lahtipakkimine ja kokkupanemine
est
1. Paigutage käepide ettevaatlikult peakorpuse külge.
Vybalenie a montáž
slk
1. Rukoväť upevnite tak, že ju opatrne vložíte do
hlavnej časti.
Kicsomagolás és összeszerelés
hun
1. Óvatosan csatlakoztassa a markolatot az alsó
porszívótesthez.
Izsaiņošana un montāža
latv
1. Uzstādiet rokturi, rūpīgi ievietojot to galvenajā
korpusā.
Išpakavimas ir surinkimas
lith
1. Pritvirtinkite rankeną, atsargiai įkišdami ją į
pagrindinį korpusą.
Rozpakowanie i montaż
pol
1. Zamontować uchwyt, ostrożnie zakładając go na
korpus odkurzacza.
Despachetarea şi montarea
rom
1. Montaţi mânerul prin introducerea atentă în carcasa
principală.
Αποσυσκευασία και συναρμολόγηση
gre
1. Τοποθετήστε τη λαβή, εισαγάγοντάς την προσεκτικά
μέσα στο κυρίως σώμα.
2. Ασφαλίστε τη λαβή, σφίγγοντας την παρεχόμενη βίδα
Ambalajdan çıkarma ve montaj
tur
1. Ana gövdeye dikkatlice sokarak kolu takın.
Розпаковування й складання
ukr
1. Обережно вставте рукоятку в основний модуль.
Odstranjevanje embalaže in sestavljanje
slo
1. Namestite ročaj, tako da ga previdno vstavite v
glavno enoto.
2. Закрепете дръжката като затегнете фиксиращия винт.
Използвайте отвертка или монета.
2. Učvrstite ručku zatezanjem isporučenog vijka za blokiranje.
Upotrijebite odvijač ili kovanicu.
2. Zajistěte rukojeť utažením dodaného zajišťovacího šroubu.
Použijte šroubovák nebo minci.
2. Kinnitage käepide, keerates kinni komplektis oleva
lukustuskruvi. Kasutage kruvikeerajat või münti.
2. Rukoväť zaistíte utiahnutím priloženej nastavovacej skrutky.
Použite skrutkovač alebo mincu.
2. Rögzítse a markolatot a mellékelt rögzítő csavarral. Ehhez
használjon csavarhúzót, vagy egy pénzérmét.
2. Nofiksējiet rokturi, piegriežot pievienoto fiksēšanas skrūvi.
Izmantojiet skrūvgriezi vai monētu.
2. Pritvirtinkite rankeną, prisukdami fiksavimo varžtą. Naudokite
atsuktuvą arba monetą.
2. Zamocować uchwyt, dokręcając dołączoną śrubę blokującą. Użyć w
tym celu śrubokręta lub monety.
2. Fixaţi mânerul prin strângerea şurubului de blocare furnizat.
Utilizaţi o şurubelniţă sau o monedă.
ασφάλισης. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι ή κάποιο νόμισμα.
2. Verilen kilit vidasını sıkarak kolu sabitleyin. Bir tornavida ya da
bozuk para kullanın.
2. Щоб зафіксувати рукоятку, затягніть стопорний гвинт
(постачається). Скористайтеся викруткою або монетою.
2. Pritrdite ročaj, tako da privijete priložen varovalni vijak.
Uporabite izvijač ali kovanec.
Станция за зареждане 1. Включете адаптера в електрическата мрежа и поставете
станцията за зареждане върху стабилна и хоризонтална повърхност, далеч от източници
на топлина, пряка слънчева светлина или мокри места. В долната част на станцията за
зареждане има празно пространство, където може да бъде навит неизползвания кабел.
Punjač 1. Umetnite adapter u utičnicu i postavite punjač na čvrstu i vodoravnu površinu udaljenu
od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti ili vlažnih mjesta. Na dnu punjača nalazi se šupljina u
koju se može namotati dio kabela koji se ne upotrebljava.
Nabíjecí stanice 1. Zapojte adaptér do sítě a umístěte nabíjecí stanici na stabilní vodorovný
povrch z dosahu zdrojů tepla, přímého slunečního světla a vlhkosti. Na spodní straně nabíjecí
stanice se nachází prohlubeň, kam lze navinout nevyužitý kabel.
Laadimisalus 1. Ühendage adapter vooluvõrku ja asetage laadimisalus kindlale ja tasasele
pinnale eemale kuumusallikatest, otsesest päikesevalgusest ning märgadest kohtadest.
Laadimisaluse põhjas on õõnes ruum, kuhu saab kerida ülejäänud juhtme.
Nabíjacia stanica 1. Adaptér zasuňte do zásuvky a nabíjaciu stanicu umiestnite na stabilný a
vodorovný povrch mimo zdrojov tepla, priameho slnečného svetla a vlhkých priestorov. V spodnej
časti nabíjacej stanice je dutý priestor, kde môžete navinúť nevyužitú časť kábla.
Töltőállomás 1. Csatlakoztassa az adaptert a hálózati aljzathoz, és helyezze a töltő állomást egy
stabil, vízszintes felületre, hőforrásoktól, közvetlen napfénytől vagy nedves helyektől távol. A
töltő állomás alján egy üreges rész található, ahová a fölösleges kábel feltekerhető.
Lādēšanas ierīce 1. Ievietojiet spraudkontaktu kontaktspraudnī un novietojiet lādētāju uz
stabilas un horizontālas virsmas tālāk no karstuma avotiem, tiešiem saules stariem vai mitrām
vietām. Lādētāja apakšā ir ieplaka, kur var glabāt saritināto kabeli.
Krovimo įrenginys 1. Įjunkite adapterį į elektros tinklą ir pastatykite krovimo įrenginį ant
stabilaus, horizontalaus paviršiaus, atokiai nuo šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių ir
šlapių vietų. Po krovimo įrenginiu yra tuštuma, į kurią galima susukti atliekamą kabelio galą.
Stacja ładująca 1. Podłączyć zasilacz do gniazda elektrycznego i ustawić stację ładującą na
stabilnym, poziomym podłożu, z dala od źródeł ciepła, bezpośrednich promieni słonecznych i wilgoci.
Na spodzie stacji ładującej znajduje się miejsce, w którym gdzie można nawinąć nadmiar przewodu.
Staţie de încărcare 1. Introduceţi adaptorul în priza electrică de perete şi poziţionaţi staţia de
încărcare pe o suprafaţă stabilă şi orizontală, la distanţă de surse de căldură, lumina directă a soarelui
sau locuri umede. Există un spaţiu gol în partea inferioară a staţiei de încărcare în care poate fi
înfăşurat cablul neutilizat.
Βάση φόρτισης 1. Βάλτε τον προσαρμογέα στην πρίζα και τοποθετήστε τη βάση φόρτισης
σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως ή υγρά
μέρη. Υπάρχει ένα κενό κάτω από τη βάση φόρτισης όπου μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο που
περισσεύει.
Şarj istasyonu 1. Adaptörü prize takın ve şarj istasyonunu ısı kaynaklarından, doğrudan güneş
ışığından ya da ıslak yerlerden uzak sağlam ve yatay bir yüzeye yerleştirin. Kullanılmayan
kablonun sarılabileceği şarj istasyonunun altında oyuk bir alan vardır.
Зарядна станція 1. Встановіть зарядну станцію на стійкій горизонтальній поверхні,
подалі від джерел тепла, прямих сонячних променів і вологи, а потім підключіть адаптер
до розетки. Унизу зарядної станції є порожній простір для зберігання кабелю, який не
використовується.
Polnilna postaja 1. Adapter priključite v električno omrežje, polnilno postajo pa postavite na
stabilno in vodoravno površino, stran od toplotnih virov, neposredne sončne svetlobe ali mokrih
mest. Na dnu polnilne postaje je votel prostor, kamor lahko navijete neuporabljen kabel.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V