Download Print this page

Informácie Pre Spotrebiteľa; Ügyféltájékoztatás; Informācija Patērētājiem; Informacija Naudotojams - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

76 76
Обслужване или ремонт
Аксесоари и резервни части може да поръчате от вашия дилър на www.
electrolux.com/shop или чрез вашия център за обслужване на клиенти.
В случай на повреда или неизправност, вашата прахосмукачка
ERGORAPIDO™ трябва да бъде отнесена на оторизиран сервизен
център на Electrolux.
Ако захранващият кабел или зарядното са повредени, Electrolux
или неговият сервизен агент трябва да го замени, за да се избегне
възможна опасност.
Потребителска информация
Electrolux не носи отговорност за щети, произтичащи от всяка
bul
неправилна употреба на уреда или в случай на отваряне на уреда.
Тази гаранция не покрива намаляване на времето на работа на
батерията, поради използване или остаряване на батерията.
cro
Този продукт е проектиран с мисъл за околната среда. Всички
пластмасови части са маркирани за целите на рециклирането.
За подробности вижте нашия уебсайт: www. electrolux.com
cze
Ние заявяваме, че тази прахосмукачка, работеща на батерии,
предназначена за домашна употреба е в съответствие с Директива EMC
2004/108/ЕО, Директива за ниско напрежение 2006/95/ЕО и Директивата
est
за СЕ маркировка 93/68/ЕИО. Всички тестове за съответствие са
извършени от независим орган за тестване на трета страна.
slk
Servis či opravy
Pribor i rezervni dijelovi dostupni su kod vašeg distributera,
hun
na www.electrolux.com/shop ili preko službe za korisnike.
V případě poruchy nebo závady je třeba vysavač ERGORAPIDO™ svěřit
autorizovanému servisnímu středisku společnosti Electrolux.
latv
Poškozený napájecí kabel nebo nabíječku smí z bezpečnostních důvodů
vyměnit pouze společnost Electrolux, její servisní technik nebo osoba s
podobnou kvalifikací.
lith
Informace pro zákazníky
Společnost Electrolux odmítá veškerou odpovědnost za škody vzniklé
pol
nesprávným použitím spotřebiče nebo v případě zásahů do spotřebiče.
Tato záruka se nevztahuje na pokles doby výdrže baterie z důvodu
stárnutí nebo opotřebení.
rom
Tento spotřebič je zkonstruován s ohledem na životní prostředí. Všechny
plastové součásti jsou označeny pro účely recyklace.
Podrobnosti najdete na našem webu: www. electrolux.com
gre
Prohlašujeme, že tento bateriový vysavač určený pro domácí použití
splňuje směrnici 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě,
směrnici 2006/95/ES o zařízeních nízkého napětí a směrnici 93/68/
tur
EHS o označení CE. Veškeré zkoušky shody byly provedeny nezávislou
zkušebnou.
ukr
slo
Servisiranje ili popravci
Příslušenství a náhradní díly jsou dostupné u vašeho prodejce, na stránce
www.electrolux.hr/shop nebo prostřednictvím vašeho zákaznického
servisního střediska.
U slučajevima kvara ili neispravnosti uređaj ERGORAPIDO™ morate
odnijeti u ovlašteni Electrolux servis.
Ako su kabel napajanja ili punjač oštećeni, radi izbjegavanja opasnosti
mora ga zamijeniti tvrtka Electrolux, ovlašteni serviser ili osoba istih
kvalifikacija.
Informacije za potrošače
Electrolux ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja nastala
nepravilnom upotrebom ili neovlaštenim popravljanjem uređaja.
Ovo jamstvo ne pokriva skraćenje vijeka trajanja baterije zbog starosti ili
upotrebe baterije.
Ovaj proizvod dizajniran je da bude neškodljiv za okoliš. Svi plastični
dijelovi označeni su za recikliranje.
Pojedinosti potražite na našem web mjestu: www. electrolux.com
Izjavljujemo da je ovaj usisivač s baterijskim pogonom namijenjen za
upotrebu u domaćinstvu u skladu s Direktivom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti 2004/108/EZ, Direktivom o niskom naponu 2006/95/
EZ i Direktivom o označavanju oznakom CE 93/68/EEZ. Sve ispitivanja
usklađenosti provelo je nezavisno ispitivačko tijelo treće strane.
Hooldus või remont
Tarvikuid ja tagavaraosi saate edasimüüjalt aadressil
www.electrolux.com/shop või oma klienditeenindusest.
Rikke või tõrgete puhul tuleb ERGORAPIDO™ viia volitatud Electroluxi
teeninduskeskusse.
Kui toitejuhe või laadija on kahjustatud, tuleb see ohutuse mõttes välja
lasta vahetada Electroluxil, volitatud teeninduskeskuses või samaväärselt
kvalifitseeritud isikul.
Teave tarbijale
Electrolux ei vastuta seadme ebaõigest kasutamisest või rikkumisest
tingitud kahjustuste eest.
See garantii ei kata aku kasutamise tõttu lühenenud aku kasutusaega.
See toode on loodud keskkonda arvestades. Kõik plastosad on tähistatud
ringlussevõtmiseks.
Täpsemat teavet vaadake meie veebisaidilt: www. electrolux.com
Me kinnitame, et see akutoitel töötav kodukasutamiseks mõeldud
tolmuimeja vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile 2004/108/
EÜ, madalpinge direktiivile 2006/95/EÜ ja CE-vastavusmärgise direktiivile
93/68/EÜ. Kõik vastavuskontrollid on teinud sõltumatu kolmandast
osapoolest testimisasutus.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V