Download Print this page

Electrolux Ergorapido 12V User Manual page 14

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sikkerhedsforanstaltninger
14 14
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter
samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller
psykisk funktionsevne, eller som mangler den
nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under
opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet
på en sikker måde samt forstår de medfølgende
farer.
• ERGORAPIDO™ bør kun bruges af voksne og kun
eng
anvendes til normal støvsugning i hjemmet.
• Sørg for, at støvsugeren opbevares på et tørt sted.
de
• Al service eller reparationer må udelukkende
udføres af et autoriseret Electrolux servicecenter.
fra
• Tag stikket til ERGORAPIDO™ ud af opladeren,
inden du rengør eller vedligeholde din
ita
ERGORAPIDO™.
• Børn skal være under opsyn, så de ikke kan lege
med apparatet.
esp
• Emballagemateriale som f.eks. plastikposer må
ikke være tilgængelig for børn for at undgå risiko
por
for kvælning.
• Hver støvsuger er udformet til en specifik
ned
spænding. Kontrollér, at din spændingsforsyning
er den samme som på mærkepladen på
ladeadapteren.
dan
• Brug kun den originale ladeadapter, som er
fremstillet til ERGORAPIDO™.
nor
sve
fin
rus
arb
Brug aldrig støvsugeren:
• I våde omgivelser.
• I nærheden af brændbare gasser osv.
• Når produktet viser tegn på beskadigelse.
• På skarpe genstande eller væsker.
• På varmt eller koldt aske, tændte cigaretskodder
osv.
• På fint støv f.eks. fra puds, beton, mel, varmt eller
koldt aske.
• Lad ikke støvsugeren stå i direkte sollys.
• Undgå at udsætte støvsugeren for stærk varme.
• Battericellerne i den må ikke skilles ad, kortsluttes,
anbringes mod metalflader.
• Brug aldrig støvsugeren uden dens filtre.
• Rør ikke ved børsterullen, mens støvsugeren er
tændt, og børsterullen drejer rundt.
Hvis du bruger støvsugeren under ovennævnte
forhold, kan det forårsage alvorlig personskade eller
skade på produktet. En sådan personskade eller
skade dækkes ikke af garantien eller af Electrolux.
Denne garanti dækker ikke reduceret driftstid af
batteriet forårsaget at aldring eller brug af batteriet,
da batteriets levetid afhænger af mængden og
typen af brug.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V