Download Print this page

Electrolux ERGORAPIDO User Manual

Hide thumbs

Advertisement

APAC_IFU-PET.indd 1
EN
Vacuum cleaner user manual
IND
Panduan Penggunaan Pengisap Debu
KR
사용설명서
ก่ อ นการใช้ ง าน
TH
คู ่ ม ื อ การใช้ ง านเครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น
VIET Sách hướng dẫn sử dụng Máy hút bụi
CH
吸尘器使用手册
TW
吸塵器使用手冊
2016-06-15 13:18:07

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux ERGORAPIDO

  Summary of Contents for Electrolux ERGORAPIDO

 • Page 1 Vacuum cleaner user manual Panduan Penggunaan Pengisap Debu 사용설명서 ก่ อ นการใช้ ง าน คู ่ ม ื อ การใช้ ง านเครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น VIET Sách hướng dẫn sử dụng Máy hút bụi 吸尘器使用手册 吸塵器使用手冊 APAC_IFU-PET.indd 1 2016-06-15 13:18:07...
 • Page 2 感謝您選擇使用 Electrolux ERGORAPIDO® 吸塵 ERGORAPIDO® vacuum cleaner. ERGORAPIDO® ERGORAPIDO® คื อ เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น ไร้ ส ายชนิ ด ด้ า มจั บ สำ า หรั บ 器。 ERGORAPIDO® 是一款專門用於吸取室內乾燥粉塵和 is a cordless stick vacuum cleaner intended for ใช้...
 • Page 3: Table Of Contents

  • ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า ในกล่ อ งบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ม ี ส ่ ว นประกอบที ่ in this ERGORAPIDO® instruction manual. ระบุ ไ ว้ ใ นคู ่ ม ื อ การใช้ ง าน ERGORAPIDO® เล่ ม นี ้ ค รบทุ ก ชิ ้ น 書中列出的所有配件。...
 • Page 4: Safety Precautions

  Ergorapido® should only be used for normal 5. Do not vacuum water. Do not submerge the vacuuming in a domestic environment. Make sure machine in water.
 • Page 5: Peringatan Keselamatan

  PETUNJUK KESELAMATAN Saat menggunakan alat-alat listrik, anda harus • Untuk membersihkan debu dinding, semen, mematuhi segala petunjuk keselamatan. Ergorapido® tepung atau abu hasil pembakaran. hanya boleh digunakan untuk mengisap debu di *Segala kerusakan pada alat akibat tidak mematuhi rumah. Pastikan mesin pengisap debu tersimpan petunjuk tidak akan ditanggung garansi.
 • Page 6: 안전을 위한 주의사항

  6. 손상된 코드를 사용하지 마십시오. 청소기를 서늘하고 건조한 환경에서 보관해야 하며 모든 떨어뜨렸거나, 청소기가 손상 혹은 외부에 서비스와 수리는 공식 Electrolux 서비스 센터에서 장시간 노출되었거나 물에 빠져 작동하지 받으셔야 합니다. 질식사를 방지하기 위해, 포장재 않는다면 반드시 사용하기 전 공식 서비스센터에...
 • Page 7: คำ า เตื อ นเพื ่ อ ความปลอดภั ย

  5. ห้ า มใช้ ด ู ด น้ ำ า ห้ า มจุ ่ ม เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น ในน้ ำ า ทำ า โดยศู น ย์ บ ริ ก ารของ Electrolux ที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าต...
 • Page 8: Các Biện Pháp Phòng Ngừa An Toàn

  Tất cả việc bảo dưỡng và sửa chữa phải do hư hỏng, bị để ngoài trời hoặc bị rơi vào nước, hãy trung tâm dịch vụ được Electrolux ủy quyền thực hiện. mang máy đến trung tâm dịch vụ được ủy quyền Không được để...
 • Page 9: 安全注意事项

  安全注意事项 使用家用电器时 , 请务必始终遵守基本的安全防范措 品充电。 施。 Ergorapido®吸尘器只能用作普通家用吸尘器。 请 10. 对吸尘器进行清洗或维修前 , 请让电池完全放电, 将吸尘器存放在阴凉干燥的环境中。 所有保养和维修 并断开其电源。 工作只能由 Electrolux 授权服务中心完成。 禁止儿童 11. 吸尘器运作时 ,应确保头发、 衣物、 手指和身体其 接触任何包装材料 , 以免发生窒息事故。 他部位远离吸尘器的风口 , 并避免被移动零件夹 警告 : 为了预防火灾、 电击或伤害事故 ,应严格遵守以 住。 下说明 : 12. 当电机外壳或其他零部件严重损坏时 , 请停止使...
 • Page 10 安全注意事項 10 10 操作電器用品時,請務必遵守安全指 9. 請勿將本產品的充電器拿來充其它電池類用品。 示。Ergorapido® 僅適合於家庭內作一般吸塵使 10. 對本產品進行清潔或保養之前, 務必要將電池完全 用。不用時,請將吸塵器收納在陰涼、乾燥的空間 放電並將插頭拔離電源。 內。所有的維修/保養作業應交由伊萊克斯核准認 11. 運作時, 應注意不要讓毛髮、 衣物、 手指和身體各 可之維修商處理。包裝材料應置放在兒童無法取得 部位靠近機器的開口, 並避免被運轉零件夾住。 之處,以避免發生窒息意外。 12. 馬達外殼或其他零件若有嚴重受損時, 應停止使 注意-為避免發生火災、觸電或人身傷害等意外: 用。 1. 每一款吸塵器在設計上都有其特定的工作電壓。 請 13. 集塵器和濾網未安裝下, 請勿使用本產品。 確認插座所供應的電源與充電器的工作電壓相符。 14. 避免使用無法承載額定電流之延長線或供電插 充電時, 應使用該款產品專屬之原廠充電器。 座。...
 • Page 11 APAC_IFU-PET.indd 11 2016-06-15 13:18:09...
 • Page 12 28. 소파용 노즐* 28. Upholstery nozzle* * 특정모델에만 해당됩니다. * Available in specific models only ส ่ ว นประกอบของ ERGORAPIDO® KETERANGAN ERGORAPIDO® ปุ ่ ม เปิ ด /ปิ ด Tombol menyalakan/mematikan (On/off ) ปุ ่ ม เพิ ่ ม /ลดพลั ง งาน...
 • Page 13 13 13 MÔ TẢ ERGORAPIDO® ERGORAPIDO® 吸塵器產品介紹 開/關按鈕 Nút bật/tắt 強力/靜音按鈕 Nút Tăng/Giảm Công Suất 開/關按鈕(掌上型) Nút bật/tắt, bộ phận cầm tay 把手 Cán cầm 機身 Phần thân chính 鎖緊螺釘 Vít hãm 鬆開按鈕(掌上型) Nút nhả, bộ phận cầm tay 充電座(壁掛式)...
 • Page 14: Unpacking And Charging

  14 14 Unpacking and assembly 2. Secure the handle by tightening the locking Charging station 1. Insert the adaptor into the mains and position the charging station on a stable and horizontal surface away from heat 1. Fit the handle by carefully inserting it into screw supplied.
 • Page 15 ไฟแสดงการชาร์ จ จะสว่ า งเป็ น สี ส ้ ม เมื ่ อ วาง ERGORAPIDO® ในแท่ น ชาร์ จ ไฟ เมื ่ อ ชาร์ จ ERGORAPIDO® ประสิ ท ธิ ภ าพที ่ ส ู ง ขึ ้ น และอายุ ก ารใช้ ง านแบตเตอรี ่ ท ี ่ ย าวนานขึ ้ น ควรชาร์ จ ERGORAPIDO® ทิ ้ ง ไว้ เ มื ่ อ...
 • Page 16 แท่ น ชาร์ จ สามารถติ ด ตั ้ ง บนผนั ง ได้ โดยแยกออกจาก เริ ่ ม และหยุ ด การทำ า งานของ ERGORAPIDO™ ด้ ว ยการกดปุ ่ ม เปิ ด /ปิ ด การดู ด ฝุ ่ น ด้ ว ย ERGORAPIDO™ ก่ อ นดู ด ฝุ ่ น ตรวจสอบให้...
 • Page 17 ฟั ง ก์ ช ั ่ น จะหยุ ด อั ต โนมั ต ิ ห ลั ง จาก 30 วิ น าที เพื ่ อ เหตุ ผ ลด้ า นความปลอดภั ย หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ น ี ้ ี ้ โปรดนำ า ERGORAPIDO™ กลั บ ไปวางไว้ ท ี ่ แ ท่ น ชาร์ จ เพื ่ อ รี เ ซ็ ต ฟั ง ก์ ช ั ่ น นี ้...
 • Page 18 Vacuuming 18 18 Vacuuming with the accompanying nozzles Attach the appropriate nozzle or hose to the handy cleaner depending on the place you wish to vacuum. See the following examples and use the most appropriate nozzle or hose for efficient vacuuming. 1.
 • Page 19 Vacuuming 19 19 Memvakum dengan nozel yang disertakan Pasang nozel atau slang yang sesuai pada pembersih yang mudah digunakan ini, tergantung pada tempat yang ingin Anda vakum. Lihat contoh-contoh berikut dan gunakan nozel atau slang yang paling sesuai untuk pemvakuman yang efisien. 1.
 • Page 20 Vacuuming 추가 노즐을 이용한 청소 청소할 장소에 따라 핸디 청소기에 적절한 노즐이나 호스를 연결하십시오. 다음 예를 참조해 효율적인 청소를 할 수 있도록 가장 적합한 노즐이나 호스를 연결하십시오. 1. 핸디 청소기에 노즐이나 호스를 연결하십시오. *충전 거치대에는 틈새 및 브러시 노즐만 보관됩니다. 연결...
 • Page 21 การดู ด ฝุ ่ น การดู ด ฝุ ่ น ด้ ว ยหั ว ดู ด ทำ า ความสะอาดที ่ ใ ห้ ม าพร้ อ มกั บ เครื ่ อ ง เสี ย บหั ว ดู ด หรื อ ท่ อ ดู ด ที ่ เ หมาะสมกั บ พื ้ น ที ่ ท ี ่ ต ้ อ งการทำ า ความสะอาดเข้ า กั บ ตั ว เครื ่ อ งมื อ ถื อ โปรดดู...
 • Page 22 Vacuuming Hút bụi bằng các loại đầu hút đi kèm Lắp loại đầu hoặc ống hút phù hợp vào máy hút bụi cầm tay tùy theo vị trí bạn muốn hút bụi. Tham khảo các ví dụ sau và sử dụng loại đầu hoặc ống hút phù hợp nhất để hút bụi hiệu quả. 1.
 • Page 23 Vacuuming 使用随附的吸嘴吸尘 根据您要吸尘的位置,将适当的吸嘴或软管与手持吸尘器连接。 请参见以下示例,使用最适当的吸嘴或软管以便有效吸尘。 1. 将吸嘴或软管与手持吸尘器连接。 * 只有缝隙吸嘴和毛刷吸嘴存放在充电坐中。 如何连接 2. 建议吸尘位置 ① 缝隙吸嘴适用于为家具和狭小角落。 ② 毛刷吸嘴适用于吸除家具上的灰尘。将其与缝隙吸嘴配套使用。 ③ 长缝隙吸嘴适用于难以触及或狭小的缝隙(如书架背面或车辆座椅之间的缝隙)。 ④ Fabric Pro 强力吸嘴适用于为沙发或靠垫等织物产品吸尘。 ⑤ 家具喷嘴适用于沙发、靠垫、窗帘或车罩等织物制品。 ⑥ 弹性软管适用于难以触及的位置(如书架顶部、照明器材顶部或汽车仪表盘顶部)。 * (3)-(6) 仅适用于 ZB3113AK/ZB3114AK 型号。 ⑥ VIET ④ ⑤ APAC_IFU-PET.indd 23 2016-06-15 13:18:20...
 • Page 24 Vacuuming 24 24 使用附隨的二合一吸頭配件吸塵 按照您想進行吸塵的地方,把適用的吸頭或軟管安裝到手持吸塵器上。 查閱以下例子並使用最適當的吸頭或軟管,以有效地進行吸塵。 1. 把吸頭或軟管安裝至手持吸塵器。 * 充電座只能儲放隙縫吸頭及小毛刷吸頭。 如何安裝 2. 建議吸塵的位置 ① 縫隙吸頭適用於處理家具及狹窄角落。 ② 小毛刷吸頭適用於處理家具表面的塵埃與污垢。與縫隙吸嘴一併使用。 ③ 扁平長狹縫吸頭適用於處理難以深入或狹窄縫隙,如書架後方或汽車座位中央位置。 ④ Fabric Pro 動力吸嘴適用於處理布產品,如沙發、軟墊。 ⑤ 沙發/布質吸頭適用於布質沙發或地毯上的毛髮及其他布料纖維,如沙發、軟墊、窗簾、或汽車套。 ⑥ 彈性軟管適用於處理難以深入的地方,如書架上方、照明器材或汽車儀錶盤上方。 * (3)-(6) 只適用於 ZB3113AK/ZB3114AK 型號。 適用於高處的書架或 ⑥ 請使用彈性軟管 照明器材燈飾上方 適用於家具或縫 , VIET 或 適用於狹窄角落如書架後方,...
 • Page 25: Cleaning The Filters And Dust Container

  25 25 Emptying of the dust container. b) Take out the filters by pressing the c) Empty the contents into a Pull the filter cleaning rod (B) to its end position a) Open the dust container by release buttons dustbin. Never wash the dust and release it to remove dust from the inner filter.
 • Page 26 26 26 Rinse the filter parts carefully under lukewarm Cleaning the filters. water without using any detergents. (never use the (Recommended every 5th emptying). Separate both filters. dishwasher or washing machine) Take out both filters by pressing the release buttons Membersihkan saringan.
 • Page 27: Cleaning Brush Roll, Wheels And Hose

  VIET trở lại máy hút bụi. Mọi hư hỏng ở ERGORAPIDO™ do dùng các bộ lọc ướt sẽ không được bảo hành. nào có thể chặn luồng khí trong ống mềm hoặc trong đường dẫn khí đến cốc đựng bụi, và đặt ống mềm trở lại.
 • Page 28 28 28 Cleaning the wheels Cleaning the brush roll on the Fabric Pro Power nozzle If the wheels get jammed or need to be cleaned, Turn off the product by pressing the On/Off button. Push remove them carefully by using a flat screwdriver. the brush roll release button.
 • Page 29 1 – 3 Orange lights during operation 2 lights = Battery capacity is still good > 25 % left 1 light = ERGORAPIDO® will stop in a few minutes. Finish cleaning + charge ERGORAPIDO® Orange light when placed in the charging No problem - ERGORAPIDO®...
 • Page 30 นาที ไฟสี ส ้ ม สว่ า งเมื ่ อ วางในแท่ น ชาร์ จ ไม่ ม ี ป ั ญ หา - กำ า ลั ง ชาร์ จ ไฟ ERGORAPIDO® ปกติ ด ี เราแนะนำ า ให้ เ ก็ บ ERGORAPIDO® ไว้ ใ นแท่ น ชาร์ จ หลั ง...
 • Page 31 1 – 3 đèn màu cam trong khi đang hoạt động 2 đèn = Thời lượng pin vẫn tốt còn lại > 25 % 1 đèn = ERGORAPIDO® sẽ dừng làm việc sau vài phút. Dừng hút bụi + sạc ERGORAPIDO®...
 • Page 32 指示燈: 工作正常 處理方法 3個燈亮: 電池剩餘電量足夠 (剩餘電量> 75 %) 正常, 無需處理 2 個燈亮: 電池剩餘電量足夠 (剩餘電量> 25 %) 正常, 無需處理 運行時 1 – 3 個橙色指示燈亮 1 個燈亮: ERGORAPIDO® 吸塵器將在幾分鐘內停止運行 停止清潔並充電 沒有問題: ERGORAPIDO® 吸塵器正在充電 當放在充電基座上時橙色指示燈亮. 正常, 無需處理 我們建議在使用完 ERGORAPIDO® 吸塵器後將其 沒有問題: ERGORAPIDO® 已充滿電...
 • Page 33: Consumer Information

  เอง ให้ ต ิ ด ต่ อ ศู น ย์ บ ริ ก าร Electrolux เพื ่ อ ดำ า เนิ น การเปลี ่ ย นแบตเตอรี ่ ใ ห้ ผู ้ ใ ช้...
 • Page 34: Electrolux Ergorapido®와 함께 즐거운 청소를

  được đưa đến trung tâm dịch vụ ủy quyền 確保機器本身不會受到不當的外力傷害。 của Electrolux để thay thế pin. Tham khảo ý kiến tài liệu bảo hành của 關於電池保固維修規範,請查閱您的產品保固說明書。 bạn để hiểu thêm về sự bảo trì pin.
 • Page 35 อาจเกิ ด ขึ ้ น ต่ อ สภาพแวดล้ อ มและสุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ ซึ ่ ง อาจ 該產品回收利用的更多資訊, 請聯繫當地 Electrolux 辦 potential negative consequences for the environment เกิ ด ขึ ้ น ได้ เ นื ่ อ งจากการกำ า จั ด เครื ่ อ งใช้ เ หลื อ ทิ ้ ง อย่ า งไม่ ถ ู ก...
 • Page 36 APAC_Nova Accelera Fab_IFU_R1 APAC_IFU-PET.indd 36 2016-06-15 13:18:25...