Download Print this page

Ohutusabinõud - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ohutusabinõud
Lapsed võivad seda seadet kasutada alates 8.
eluaastast; vähenenud füüsiliste, sensoorsete või
vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta
inimesed võivad seadet kasutada vaid järelvalve
korral ja tingimusel, et neid juhendatakse seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
• ERGORAPIDO™t võivad kasutada vaid
täiskasvanud ja vaid harilikuks tolmu imemiseks
kodukeskkonnas.
• Hoidke tolmuimejat kuivas kohas.
• Kõiki teenindus- või parandustöid tuleb teha
volitatud Electroluxi teeninduskeskuses.
• Enne ERGORAPIDO™ puhastamist või hooldustöid
võtke ERGORAPIDO™ laadimisaluselt ära.
• Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
• Pakkematerjalid, nagu kilekotid, peavad
olema lastele kättesaamatus kohas, et vältida
lämbumisohtu.
• Iga tolmuimeja on mõeldud teatud pingega
kasutamiseks. Veenduge, et teie toitepinge vastab
laadimisadapteri andmesildile märgitud pingele.
• Kasutage vaid ERGORAPIDO™ jaoks mõeldud
originaal-laadimisadapterit
Ärge kunagi kasutage tolmuimejat:
• Märjas piirkonnas.
• Tuleohtlike gaaside jms lähedal.
• Kui seade on nähtavalt kahjustada saanud.
• Teravata objektide või vedelike imemiseks.
• Kuuma või külma tuha, hõõguvate konide jms
imemiseks.
• Peene tolmu, näiteks kipsitolmu, betoonitolmu,
jahu, kuuma või külma tuha imemiseks.
• Ärge jätke tolmuimejat otsese päikesevalguse
kätte.
• Ärge jätke tolmuimejat või akut tugeva kuumuse
kätte.
• Akut või akuelemente ei tohi demonteerida,
lühiühendada, asetada vastu metallpinda.
• Ärge kunagi kasutage tolmuimejat ilma filtriteta.
• Ärge puudutage harjasrulli, kui tolmuimeja on
sisse lülitatud ja harjasrull pöörleb.
Tolmuimeja kasutamine ülaltoodud juhtudel võib
põhjustada tõsiseid kehavigastusi või kahjustusi
seadmele. Electroluxi garantii ei kata selliseid
vigastusi ega kahjustusi.
Käesolev garantii ei hõlma aku kulumise tõttu
lühenenud aku kasutusaega, kuna aku eluiga sõltub
kasutussagedusest ja -iseloomust.
23 23
bul
cro
cze
est
slk
hun
latv
lith
pol
rom
gre
tur
ukr
slo

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V