Download Print this page

Electrolux Ergorapido 12V User Manual page 70

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
70 70
Kontrolky – normální provoz
18V verze (baterie Li-Ion):
Během provozu svítí 1 – 3 oranžové kontrolky
Při umístění do nabíjecí stanice svítí oranžová
kontrolka
Oranžová kontrolka bliká každou minutu v
nabíjecí stanici.
Varovné kontrolky (pouze verze s baterií Li-Ion)
bul
Oranžová kontrolka bliká + spotřebič přestal
pracovat
cro
Červená kontrolka bliká
Bliká červená a oranžová kontrolka + funkce
cze
BRUSHROLLCLEAN™ nefunguje + přední
osvětlení nesvítí
est
ČERVENÁ kontrolka neustále svítí + vysavač
ERGORAPIDO™ nepracuje
slk
POZN .: Kontrolka vysavače ERGORAPIDO™ s bateriemi NiMH při běžném používání nesvítí . Kontrolka svítí pouze při nabíjení .
hun
Indikaatortuled – tavaline tööolek
18 V mudel (liitiumioon-akuga):
latv
1–3 oranži tuld töötamise ajal
lith
Oranž tuli põleb, kui seade on laadimisalusel.
Oranž tuli vilgub üks kord minutis, kui seade
on laadimisalusel.
pol
Hoiatustuled (ainult liitiumioon-akuga mudel)
rom
Oranž tuli vilgub + seade seiskub
Punane tuli vilgub.
gre
Punane + oranž tuli vilguvad + funktsioon
BRUSHROLLCLEAN™ ei tööta + esituled on
VÄLJAS
tur
PUNANE tuli põleb ühtlaselt ja ERGORAPIDO™
seiskub.
ukr
NB! ERGORAPIDO™ kasutamisel NiMH-akudega ei põle LED tavalisel moel . LED süttib ainult laadimisel .
slo
Co to znamená?
3 kontrolky = kapacita baterie je stále dobrá, zbývá > 75 %
2 kontrolky = kapacita baterie je stále dobrá, zbývá > 25 %
1 kontrolka = vysavač ERGORAPIDO™ za pár minut přestane
pracovat
Žádné problémy – vysavač ERGORAPIDO™ se nabíjí
Bez problému - vysavač ERGORAPIDO™ je plně nabitý.
Co je za problém?
Baterie je skoro vybitá.
Kartáčový váleček je zaseknutý.
Používali jste funkci BRUSHROLLCLEAN™ příliš dlouho.
Vysavač ERGORAPIDO™ je přehřátý.
Mida see tähendab?
3 tuld = aku on piisavalt täis: üle 75 %.
2 tuld = aku on piisavalt täis: üle 25%.
1 tuli = ERGORAPIDO™ lülitub mõne minuti pärast välja.
Kõik on korras – ERGORAPIDO™ laeb.
Kõik on korras –ERGORAPIDO™ on täis laetud.
Milles seisneb probleem?
Aku on tühi.
Harjasrull on kinni kiilunud.
Funktsiooni BRUSHROLLCLEAN ™ on kasutatud liiga pikalt.
ERGORAPIDO™ on ülekuumenenud
Co dělat?
OK
OK
Dokončete vysávání a vysavač
ERGORAPIDO™ nabijte.
OK
Po použití doporučujeme nechat vysavač
ERGORAPIDO™ v nabíjecí stanici.
Co dělat?
Vysavač ERGORAPIDO™ nabijte.
Vyjměte kartáčový váleček a ručně jej
vyčistěte.
Funkci resetujete vložením vysavače
ERGORAPIDO™ do nabíjecí stanice na 10
minut.
Vyčistěte filtry. Zkontrolujte hadici a
hubici, zda nejsou zablokované. Pokud
to nepomůže, obraťte se na servisní
středisko.
Mida teha?
OK
OK
Lõpetage puhastamine ja laadige
ERGORAPIDO™.
OK
Pärast kasutamist soovitame
ERGORAPIDO™t hoida laadimisalusel.
Mida teha?
ERGORAPIDO™ laadimine.
Eemaldage harjasrull ja puhastage käsitsi
Asetage ERGORAPIDO™ 10 minutiks
laadimisalusele, et funktsioon lähtestada.
Puhastage filtrid. Kontrollige, kas voolikus
ja otsikus on ummistusi. Kui sellest pole
abi, pöörduge teeninduskeskusse.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V