Download Print this page

Electrolux Ergorapido 12V User Manual page 58

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
58 58
Service eller reparasjon
Tilbehør og ekstradeler er tilgjengelige hos din leverandør,
på www.electrolux.com/shop eller gjennom ditt kundeservicesenter.
Dersom det oppstår feil, må ERGORAPIDO™ repareres av et autorisert
Electrolux-serviceverksted.
Hvis strømkabelen eller laderen blir skadet, må den skiftes av Electrolux,
en autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for å
unngå fare.
Forbrukerinformasjon
Electrolux fraskriver seg alt ansvar for alle skader som oppstår fra enhver
uriktig bruk av produktet eller ved tilfeller av manipulering av produktet.
eng
Reduksjon i batteritiden på grunn batteriets alder eller bruk dekkes ikke
av reklamasjonsrettigheter.
Dette produktet er konstruert med tanke på miljøet. Alle plastdeler er
de
merket for resirkulering.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se på nettsiden vår: www.
electrolux.com
fra
Vi erklærer at denne batteridrevne støvsugeren, beregnet på
hjemmebruk, er i samsvar med EMC-direktiv 2004/108/EC,
lavspenningsdirektiv 2006/95/EC og CE-merkingsdirektiv 93/68/EØF. All
samsvarstesting har blitt utført av et uavhengig tredjeparts testorgan.
ita
Service eller reparation
esp
Tillbehör och reservdelar finns tillgängliga hos eller genom din
återförsäljare, på www.electrolux.com/shop eller genom ditt
kundservicecenter.
por
I händelse av stopp eller fel måste du lämna in din ERGORAPIDO™ på en
av Electrolux auktoriserad serviceverkstad.
Om sladden eller laddaren är skadad måste den bytas ut av Electrolux
eller dennes serviceagent, eller av annan kvalificerad person för att
ned
undvika fara.
Information till konsumenten
dan
Electrolux frånsäger sig allt ansvar för alla skador som uppkommit genom
felaktigt bruk av dammsugaren eller i fall av manipulering av apparaten.
Denna garanti täcker inte minskad batterikapacitet på grund av
nor
batteriets ålder eller användning.
Denna produkt är utformad med miljön i åtanke. Alla plastdelar är
markerade för återvinningssyften.
sve
Mer information finns på vår webbplats: www.electrolux.com
Vi intygar att denna batteridrivna dammsugare, avsedd för
hushållsbruk, uppfyller EMC-direktivet 2004/108/EG, direktivet om
fin
lågspänning 2006/95/EG och direktivet om CE-märkning 93/68/EEG. Alla
överensstämmelsetester har utförts av ett oberoende testinstitut.
rus
arb
Huolto ja korjaus
Lisävarusteet ja varaosat ovat saatavilla paikalliselta jälleenmyyjältä tai
osoitteesta www.electrolux.fi/webshop.
Mikäli ERGORAPIDO™-imuri vaurioituu tai vioittuu, vie se valtuutettuun
Electrolux-huoltopalveluun.
Jos virtajohto tai laturi on vaurioitunut, se on annettava Electroluxin
tai sen huoltopisteen tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettavaksi
vaarojen välttämiseksi.
Kuluttajatiedot
Electrolux ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat laitteen
väärinkäytöstä tai jos laitetta on peukaloitu.
Takuu ei kata akun käyttöajan lyhenemistä akun käyttöiän tai käytön
seurauksena.
Laite on suunniteltu ympäristöä ajatellen. Kaikki muoviosat on merkitty
kierrätystä varten.
Lue lisätietoa osoitteesta: www.electrolux.com
Vakuutamme, että tämä kotitalouskäyttöön tarkoitettu akkutoiminen
pölynimuri täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY, pienjännitedirektiivin
2006/95/EY ja CE-merkin direktiivin 93/68/ETY vaatimukset.
Riippumaton kolmannen osapuolen testauslaitos on suorittanut kaikki
vaatimustenmukaisuustestit.
Техническое обслуживание или ремонт
Принадлежности и запасные части можно приобрести в магазине,
где был приобретен прибор, по адресу www.electrolux.com/shop или
через сервисный центр.
В случае поломки или неполадки пылесос ERGORAPIDO™ необходимо
доставить в авторизованный сервисный центр Electrolux.
Если сетевой кабель или зарядное устройство повреждено, то, чтобы
избежать риск поражения электрическим током, он должен быть заменен
компанией Electrolux, специалистом авторизованного сервисного центра
или другим специалистом аналогичной квалификации.
Сведения для потребителя
Компания Electrolux снимает с себя всякую ответственность за
повреждения, к которым привела ненадлежащая эксплуатация
прибора, а также попытки его самостоятельного вскрытия и ремонта.
Данная гарантия не покрывает уменьшения времени работы от
батареи, которое может иметь место в ходе старения или в процессе
эксплуатации батареи.
Настоящее изделия разработано с учетом экологических требований.
Все пластиковые детали имеют обозначения с целью их последующей
утилизации.
Подробнее см. веб-сайт: www. electrolux.com
Настоящим производитель заявляет, что данный пылесос на
аккумуляторной батарее, предназначенный для бытового использования,
соответствует директиве по электромагнитной совместимости 2004/108/
EC, Директиве по низкому напряжению 2006/95/EC и директиве о
маркировке знаком CE 93/68/EEC. Все проверки соответствия были
произведены независимой сторонней организацией.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V