Download Print this page

Electrolux Ergorapido 12V User Manual page 15

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sikkerhetsanvisninger
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn eller
får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår
hvilke farer som kan inntreffe.
• ERGORAPIDO™ bør bare brukes av voksne og bare
til normal støvsuging i hjemmet.
• Sørg for at støvsugeren oppbevares på et tørt sted.
• Alle reparasjoner skal utføres på et servicesenter
som er autorisert av Electrolux.
• Koble ERGORAPIDO™ fra laderen før rengjøring
eller vedlikehold av ERGORAPIDO™.
• Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker
med enheten.
• Emballasje, f.eks. plastposer, skal oppbevares
utilgjengelig for barn for å unngå kvelingsfare.
• Hver støvsuger er laget for et spesielt
spenningsnivå. Kontroller at nettspenningen
er den samme som er angitt på typeskiltet på
ladeadapteren.
• Bruk bare originale adaptere som er produsert for
ERGORAPIDO™.
Aldri bruk støvsugeren:
• Der det er vått.
• I nærheten av brennbar gass o.l.
• Når produktet viser synlige tegn på skade.
• På skarpe gjenstander eller væsker.
• På varm eller kald aske, tente sigarettsneiper o.l.
• På fint støv, for eksempel fra puss, betong, mel og
varm eller kald aske.
• Ikke forlat støvsugeren i direkte sollys.
• Unngå å utsette støvsugeren for sterk varme.
• Battericellene inni må ikke demonteres, kortsluttes
eller plasseres mot en metalloverflate.
• Bruk aldri støvsugeren uten filtre.
• Ikke rør børstevalsen når støvsugeren er slått på og
børstevalsen spinner.
Aldri bruk støvsugeren:
Bruk av støvsugeren under de ovennevnte
omstendighetene kan føre til alvorlig personskade
eller skade på produktet. Slik skade dekkes ikke av
garantien til Electrolux.
Denne garantien dekker ikke reduksjon i
batteritiden på grunn batteriets alder eller
bruk ettersom batteriets levetid avhenger av
bruksmengde og -måte.
15 15
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
rus
arb

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V