Download Print this page

Drošības Pasākumi - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Drošības pasākumi
26 26
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma
un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai
garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu
atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti
par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos
riskus.
• ERGORAPIDO™ var izmantot tikai pieaugušie un
tikai normālai putekļu sūkšanai mājas apstākļos.
bul
• Putekļu sūcējs jāglabā sausā vietā.
• Visi apkopes vai remontdarbi jāveic autorizētā
cro
Electrolux servisa centrā.
• Atvienojiet ERGORAPIDO™ ierīci no lādētāja pirms
cze
ERGORAPIDO™ ierīces tīrīšanas vai apkopes.
• Mazi bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
est
• Iepakojuma materiāli, t.i. polietilēna maisi, nedrīkst
atrasties bērniem pieejamā vietā, lai izvairītos no
slk
nosmakšanas.
• Katrs putekļu sūcējs paredzēts noteiktam
hun
spriegumam. Pārbaudiet, vai jūsu elektropadeves
spriegums ir tāds pats, kāds norādīts uz
latv
uzlādēšanas adaptera datu plāksnītes.
• Izmantojiet oriģinālo ERGORAPIDO™ ierīcei
lith
paredzēto uzlādēšanas adapteri.
pol
rom
gre
tur
ukr
slo
Nekad neizmantojiet putekļsūcēju:
• mitrās vietās;
• uzliesmojošas gāzes utt. tuvumā;
• kad tā ierīce ir acīmredzami bojāta;
• uz asiem priekšmetiem vai šķidrumiem;
• uz karstiem vai aukstiem izdedžiem, aizdegtiem
cigarešu galiem utt.;
• uz smalkiem putekļiem, piemēram, no apmetuma,
betona, miltiem, karstiem vai aukstiem pelniem;
• neatstājiet putekļsūcēju tiešā saules gaismā;
• izvairieties no putekļsūcēja pakļaušanas stipra
karstuma iedarbībai;
• akumulatoros esošos elementus nedrīkst izjaukt,
nedrīkst veidot īssavienojumu, tie nedrīkst
saskarties ar metāla virsmu;
• nekādā gadījumā neizmantojiet putekļu sūcēju
bez tā filtriem;
• nepieskarieties sukas rullim, kad tīrīšanas ierīce
ieslēgta un sukas rullis griežas.
Putekļu sūcēja izmantošana augstāk minētos
apstākļos var izraisīt smagas traumas un nodarīt
izstrādājumam ievērojamus bojājumus. Electrolux
garantija neattiecas uz šādām traumām vai
bojājumiem.
This warranty does not cover reduction in battery
runtime due to battery age or use, as the life of the
battery depends upon the amount and nature of
use.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V