Download Print this page

Bezpečnostné Opatrenia - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bezpečnostné opatrenia
24 24
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8
rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
inej osoby, alebo ak boli inou osobou poučené o
bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú
prípadným rizikám.
• Vysávač ERGORAPIDO™ smú používať len dospelé
bul
osoby a len na bežné vysávanie v domácom
prostredí.
cro
• Vysávač skladujte na suchom mieste.
• Všetky servisné alebo opravárske práce smie
cze
vykonať len autorizované servisné stredisko
Electrolux.
est
• Pred čistením alebo údržbou vášho vysávača
ERGORAPIDO™ ho vyberte z nabíjačky.
slk
• Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo,
že sa nebudú hrať zo zariadením.
hun
• Obalový materiál, napr. plastové vrecká,
udržiavajte mimo dosahu detí, aby ste predišli
latv
uduseniu.
• Každý vysávač je navrhnutý na určité napätie.
lith
Skontrolujte, či je vaše napájacie napätie rovnaké,
ako je uvedené na štítku s technickými údajmi na
pol
nabíjacom adaptéri.
• Používajte len originálny nabíjací adaptér určený
pre vysávač ERGORAPIDO™.
rom
gre
tur
ukr
slo
Vysávač nikdy nepoužívajte:
• na vlhkých miestach,
• blízko horľavých plynov a pod.,
• keď spotrebič vykazuje viditeľné znaky
poškodenia,
• na ostrých predmetoch ani tekutinách,
• na horúci ani studený popol, zapálené cigaretové
ohorky a pod.,
• na jemný prach, napríklad zo stierky, betónu,
múky, horúceho alebo studeného popola.
• Nenechávajte vysávač na priamom slnečnom
svetle.
• Nevystavujte vysávač silnému teplu.
• Články batérie v obale sa nesmú rozoberať,
skratovať ani umiestňovať na kovový povrch.
• Vysávač nepoužívajte bez filtrov.
• Keď je vysávač zapnutý a kefovací valček sa otáča,
nedotýkajte sa kefovacieho valčeka.
Použitie vysávača za uvedených okolností môže
spôsobiť vážne zranenie osôb alebo poškodenie
spotrebiča. Na takéto zranenia a poškodenia sa
nevzťahuje záruka spoločnosti Electrolux.
Táto záruka sa nevzťahuje na zníženie výdrže batérie
v dôsledku jej starnutia alebo používania, pretože
životnosť batérie závisí od celkovej doby a spôsobu
používania.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V