Download Print this page

Allmänna Försiktighetsåtgärder - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Allmänna försiktighetsåtgärder
16 16
Denna produkt kan användas av barn över 8 år
och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller
mental förmåga eller som saknar erfarenhet och
kunskap, om de får tillsyn eller instruktioner om
hur man använder produkten på ett säkert sätt och
förstår riskerna.
• ERGORAPIDO™ får endast användas av vuxna och
endast för normal dammsugning i hushållsmiljö.
eng
• Dammsugaren måste förvaras på en torr plats.
• Servicearbete och reparationer måste utföras av
de
en av Electrolux auktoriserad serviceverkstad.
• Koppla ur ERGORAPIDO™ från laddaren före
fra
rengöring eller underhåll av din ERGORAPIDO™.
• Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte
ita
leker med produkten.
• För att undvika kvävningsrisk får
förpackningsmaterial, som t.ex. plastpåsar, inte
esp
förvaras så att barn kan komma åt dem.
• Alla dammsugare är konstruerade för en viss
por
spänning. Kontrollera att matningsspänningen
är samma som anges på typskylten på
ned
laddningsadaptern.
• Använd bara originalladdningsadaptern som
utformats för ERGORAPIDO™.
dan
nor
sve
fin
rus
arb
Använd inte dammsugaren:
• I våtutrymmen.
• Nära brandfarliga gaser, etc.
• När höljet visar tecken på skador.
• På vassa föremål eller vätskor.
• På varm eller kall aska, tända cigarettfimpar, etc.
• På fint damm, från t.ex. gips, betong, mjöl, varm
eller kall aska.
• Låt inte dammsugaren stå i direkt solljus.
• Undvik att exponera dammsugaren för stark hetta.
• Battericellerna inuti får inte demonteras, kortslutas
eller placeras mot en metallyta.
• Använd aldrig dammsugaren utan dess filter.
• Ta inte i den roterande borsten när dammsugaren
är påslagen och borsten roterar.
Om dammsugaren används under ovanstående
omständigheter kan produkten få allvarliga skador
eller du kan skadas allvarligt. Sådana skador eller
personskador omfattas inte av garantin eller
Electrolux.
Denna garanti täcker inte minskad batterikapacitet
på grund av batteriets ålder eller användning,
eftersom batteriets livslängd beror på hur mycket
och hur det används.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V