Download Print this page

Electrolux Ergorapido 12V User Manual page 81

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Svenska
Symbolen
på produkten eller emballaget anger
att produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Suomi
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan
estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta,
talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on
ostettu.
Pусский
Символ
на изделии или на его упаковке
указывает, что оно не подлежит утилизации в
качестве бытовых отходов. Вместо этого его
следует сдать в соответствующий пункт приемки
электронного и электрооборудования для
последующей утилизации. Соблюдая правила
утилизации изделия, Вы поможете предотвратить
причинение окружающей среде и здоровью людей
потенциального ущерба, который возможен, в
противном случае, вследствие неподобающего
обращения с подобными отходами. За более
подробной информацией об утилизации этого
изделия просьба обращаться к местным властям,
в службу по вывозу и утилизации отходов или в
магазин, в котором Вы приобрели изделие.
Arabic
Български
Символът
върху продукта или опаковката му
показва, че този продукт не трябва да се третира
като домакинските отпадъци. Вместо това, той
трябва да се предаде в специализиран пункт
за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Като се погрижите този продукт да бъде
изхвърлен по подходящ начин, вие ще помогнете
за предотвратяване на възможните негативни
последствия за околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да бъдат предизвикани от
неправилното изхвърляне като отпадък на този
продукт. За по-подробна информация за рециклиране
на този продукт се обърнете към местната градска
управа, службата за вторични суровини или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Hrvatski
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj ambalaži
označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s
otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih
i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne
posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli
ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski
ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Česky
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že
tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné
odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického
a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
Eesti keeles
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode
anda vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete
taastöötlemiseks kogumise punkti. Toote õige
utiliseerimise kindlustamisega aitate
ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimtervisele, mida võiks vastasel
juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse,
oma majapidamisjäätmete
utiliseerimisteenuse või kauplusega, kust te toote
ostsite.
Magyar
A szimbólum
, amely a terméken vagy a
csomagoláson található azt jelzi, hogy a termék
nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai
készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő
begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb
tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására
vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését
végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket
vásárolta.
81

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V